Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Is there a(n)... around here? (in the neighborhood?)
Is hier een ... in de buurt?
Is this the way to...?
Is dit de weg naar...?
You're going the wrong way.
U zit verkeerd.
You're on the wrong road.
U bent op de verkeerde weg.
You have to go back to...
U moet terug naar ...
You are here
U bent hier
You are here
U bevindt zich hier
You need to go here
U moet hier naartoe
Is that far from here?
Is dat ver van hier?
That's closeby
Dat is vlakbij.
That's five minutes on foot.
Dat is vijf minuten lopen.
That's ten minutes by car.
Dat is tien minuten met de auto.
That's a six-hour drive.
Dat is zes uur rijden.
The neighborhood
de buurt (de buurten)
The village
het dorp (de dorpen)
de gemeente (de gemeentes/-en)
the municipality
the capital city
de hoofdstad (de hoofdsteden)
the town
de paats (de plaatsen)
the city
de stad (de steden)
the district (of a town)
de wijk (de wijken)
the exit (on a highway)
de afslag (de afslagen)
the highway (interstate)
de autosnelweg (de ...wegen)
the highway (state highway)
de autoweg (de -wegen)
the lane (of a road)
de baan (de banen)
the bridge
de brug (de bruggen)
de doorgaande web (de -wegen)
the one-way street
de eenrichtingsstraat (de -straten)
the one-way street
the bicycle path
het fietspad (de fietspaden)
de hoofdstraat (de hoofdstraten)
the main street
the main road
de hoofdweg (de hoofdwegen)
het fietspad (de fietspaden)
the bicycle path
the crossing
de kruising (de kruisingen)
the intersection
het kruispunt (de kruispunten)
the local road
de lokale web (de -wegen)
the marketplace
de markt (de markten)
the dirt road
de onverharde weg ( de -wegen)
the parking garage
de parkeergarage (de -garages)
the parking lot, the parking spot
de parkeerplaats (de -plaatsen)
the parking lot
het parkeerterrein (de -terreinen)
the square
het plein (De pleinen)
the lane (of a road)
de rijstrook (de rijstroken(
the roundabout
the rotonde (de rotondes)
the highway
de snelweg (de snelwegen)
the alley
de steeg (de stegen)
the street
de straat (de straten)
the highway
de snelweg (de snelwegen)
the alley
de steeg (de stegen)
the street
de straat (de straten)
the toll road
de tolweg (de tolwegen)
the sidewalk
het trottoir (de trottoirs)
the tunnel
de tunnel (de tunnels)
the viaduct
het viaduct (de viaducten)
the road
de weg (de wegen)
the shopping mall
het winkelcentrum (de -centra)
the shopping street
de winkelstraat (de -straten)
the crosswalk
het zebrapad (de zebrapaden)
the side street
de zijstraat (de zijstraten)
the traffic light
het stoplicht (De stoplichten)
the traffic
het verkeer
the speed bump
de verkeersdrempel
the ambulance
de ambulance (de ambulances)
the car
de auto (De auto's)
the boat
de boot (de boten)
the moped
de bromfiets (de bromfietsen)
the bus
de bus (de bussen)
the bicycle
de fiets (de fietsen)
the subway
de metro (de metro's)
the motorbike
de motor (de motoren)
the motorbike
de motorfiets (de motorfietsen)
de taxi (de taxi's)
the cab
the tram
de tram (de trams)
the train
de trein (de treinen)
the ferry
de veer boot (de veerboten)
the airplane
het vliegtuig (de vliegtuigen)
the truck
de vrachtauto (de vrachtauto's)
the sailboat
de zeilboot (de zeilboten)
the ambulance
de ziekenauto (de -auto)
the ambulance
de ziekenwagen (de -wagen)
the apartment/condo
het appartement (-en)
the apartment building
het appartementencomplex (-en)
the bank
de bank (de banken)
the gas station
het benzinestation (-stations)
the movie theatre
de bioscoop (de bioscopen)
the bus stop
de bushalte (de bushaltes)
the high-rise building
de flat (de flats)
the building
het gebouw (de gebouwen)
the townhall
het gemeentehuis (-huizen)
the cathedral
de kathedraal (kathedralen)
the church
de kerk (kerken)
the park
het park (parken)