Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/210

Click to flip

210 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ACHTERNAAM (DE)
SURNAME
VOORNAMEN
CHRISTIAN NAMES OR FIRST NAME
HOOFDSTRAAT(DE)
HIGH STREET
POSTCODE (DE)
POSTAL CODE
PRIVE
PRIVATE
WERK (HET)
WORK
GEBOORTEDATUM (DE)
DATE OF BIRTH
DAG (DE)
DAY
MAAND (DE)
MONTH
JAAR (HET)
YEAR
MAART
MARCH
NATIONALITEIT (DE)
NATIONALITY
NEDERLANDSE
DUTCH
ENGELAND
ENGLAND
ENGELSE
BRITISH
LANG (HOE?)
LONG (HOW)
JE (=JIJ)
YOU
AL
ALREADY
OUD (HOE?)
(HOW) OLD
JE (=JOUW)
YOUR
WANNER
WHEN
GEBOREN
BORN
ALLEEN
YOUR OWN, ALONE
BIJ
WITH
VRIENDEN
FRIENDS
OF
OR
MISSCHIEN
PERHAPS
FAMILIE (DE)
FAMILY
NEE
NO
GETROUWD
MARRIED
MET
TO (WITH)
EEN
A
NEDERLANDER (DE)
DUTCH PERSON
WE
WE
WONEN
LIVE
JULLIE
YOU
CENTRUM (HET)
CENTRE
BUITEN
OUTSIDE
GROTE
BIG, LARGE
FLAT (DE)
FLAT
HEBBEN
HAVE
OOK
ALSO
KINDEREN
CHILDREN
JA
YES
JONGEN (DE)
BOY
MEISJE (HET)
GIRL
MAANDEN
MONTHS
HEEFT
HAS
ZOON (DE)
SON
DOCHTER (DE)
DAUGHTER
HAAR
HER
MAN (DE)
HUSBAND
HOE
WHAT (HOW)
HEET
ARE CALLED
JIJ
YOU
NAAM (DE)
NAME
ADRES (HET)
ADDRESS
STRAAT (DE)
STREET
NUMMER (HET)
NUMBER
PLAATS (DE)
PLACE
TELEFOON (DE)
TELEPHONE
DAG
HELLO
IK
I
BEN
AM
MIJN
MY
IS
IS
DE
THE
LERARES (DE)
TEACHER
WAT
WHAT
JOUW
YOUR
MEVROUW (DE)
MADAM
UIT
FROM (OUT)
WELK
WHICH
LAND (HET)
COUNTRY
KOM
ARE (COME)
SPANJE
SPAIN
EN
AND
U
YOU
MENEER (DE)
SIR
UW
YOUR
WAAR..VAANDAAM
WHERE...FROM
KOMT
ARE (COME)
CHINA
CHINA
WAAR
WHERE
WOONT
LIVE
WOOR
LIVE
NU
NOW
IN
IN
NEDERLAND
THE NETHERLANDS
WELKE
WHICH
STAD (DE)
CITY
DEN HAAG
THE HAGUE
OP
AT
HET
THE
VAN
OF
HEB
HAVE
NOG
YET
GEEN
(NOT) NO
ZE
SHE
MIJNHEER
MR
NIET
NOT
MAAR
BUT
HIJ
HE
LEER
AM LEARNING (LEARN)
NEDERLANDS (HET)
DUTCH
WAAROM
WHY
OMDAT
BECAUSE
HET
IT
BELANGRIJK
IMPORTANT
DAT
THAT
KEN
KNOW
ZO
SO
SCHOOL (DE)
SCHOOL
WINKEL (DE)
SHOP
OVERAL
EVERYWHERE
SPREEKT
SPEAK
MEN
PEOPLE
LES (DE)
LESSONS
GEBRUIKEN
USE
BOEK (HET)
BOOK
CASSETTES
CASSETTES
KLEUR (DE)
COLOUR
GROEN
GREEN
NOEMEN
CALL
DAAROM
THEREFORE
GROENE
GREEN
PRATEN
TALK
VEEL
MUCH
LERAAR (DE)
TEACHER
STELT
ASKS
VRAGEN
QUESTIONS
DORP (HET)
VILLAGE (TOWN)
WIJ
WE
GEVEN
GIVE
ANTWOORD (HET)
REPLY
LANGZAAM
SLOWLY
DUIDELIJK
CLEARLY
SNEL
FAST
VIND
FIND
MOEILIJKE
DIFFICULT
TAAL (DE)
LANGUAGE
MOELILIJK
DIFFICULT
TENMINSTE
AT LEAST
GEMAKKELIJK
EASY
ALLE
ALL
TALEN
LANGUAGES
ZIJN
ARE
TROUWENS
IN FACT (ACTUALLY)
KLEINE
SMALL
LEREN
LEARN
ZONDER
WITHOUT
ZE
THEY
LUISTEREN
DO LISTEN
WEL
--
GOED
WELL (GOOD)
CURSUS (DE)
COURSE
BEGINT
BEGINS
MAANDAG (DE)
MONDAY
AUGUSTUS
AUGUST
EINDIGT
ENDS
VRIJDAG (DE)
FRIDAY
SEPTEMBER
SEPTEMBER
HEBT
HAVE
DINSDAG (DE)
TUESDAY
DONERDAG (DE)
THURSDAY
OCHTEND (DE)
MORNING
MIDDAG (DE)
AFTERNOON
KRIJEN
HAVE (GET)
ELKE
EVERY
BEHALVE
EXCEPT
WOENSDAG (DE)
WEDNESDAY
DUS
DAYS
DAGEN
DAYS
PER
A
WEEK (DE)
WEEK
MAAL (DE)
TIMES
LAAT (HOE?)
WHAT TIME, WHEN
BEGINNEN
BEGIN
LESSEN
LESSONS
'SMORGENS
IN THE MORNING
OM (...UUR)
AT(...O'CLOCK)
UUR (HET)
HOUR (THE TIME)
'S MIDDAGS
THE AFTERNOON
PRCIES
EXACTLY
OP TIJD
ON TIME
NIEMAND
NOBODY
LE
TOO
LAAT
LATE
DUURT
LAST
'S OCHTENDS
IN THE MORNING
DUREN
LAST
DOEN
DO
TUSSEN
BETWEEN
DAN
THEN
NAAR (LUISTEREN)
LISTEN TO
TEKSTEN
TEXTS
VOOR
FOR
'S AVONDS
IN THE EVENING
THUIS
AT HOME
VOLGENDE
NEXT
WEEKEND (HET)
WEEKEND
ZATERDAG (DE)
SATURDAY
ZONDERDAG (DE)
SUNDAY
ER
THERE
WERKEN
WORK
VEEL
MANY
MENSEN
PEOPLE
BIJNA
ALMOST (NEARLY)
IEDEREEN
EVERYBODY
VRIJ
FREE