Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Constipation
Single Herbs
Excess Heat Toxin
(purgative)
Da Huang, Mang Xiao, Fan Xxie Ye(senna), Lu Hui (aloe)
Constipation
Single Herbs
Moisten
Huo Ma Ren, You Li Ren
Constipation
Single Herbs
Xue Nourishing
Dang Gue, Bai shao, Dai Zi Ren, He Shou Wu, Shu Di Huang, Hu Ma Ren ,Hu Tao Ren
Constipation
Single Herbs
Cough/Wheezing
Xing Ren, Gua Lou Ren
Constipation
Single Herbs
Xue Invigoratine
Tao Ren
Constipation
Single Herbs
Open Lung Qi to Help LI
Jie Geng & Zhi Shi or Zhi Ke
(combo for habitual constipation)
Constipation
Single Herbs
Yang Xu
Rou Cong Rong, He Tao Rou (Ren)
Heat Constipation
Mai Zi Ren Wan
Constipation
Qi Stagnation
Liu Mo Yin
Constipation
Qi Xu
Huang Qi Tang
Constipation
Xue Xu
Run Chang Wan
Constipation
Yang Xu
Ji Chuan Jian
Constipation
Yin Xu
Da Bu Yin Wan & Zeng Ye Tang
Constipation
Yin Cold Accumulation
Da Huang Fu Zi Tang
Hiccup
Single Herbs
Ding Xiang, Shi Di, Xuan Fu Hua, Dao Dou, Pi Pa Ye, Wu Zhu Yu,
Chen Xiang, Hou Po, Lai Fu Zi
Hiccup
Stomach Cold
Ding Xiang Shi Di Tang or
Ding Xiang San
Hiccup
Stomach Fire
Zhu Ye Shi Gao Tang
Hiccup
Liver Qi Yu
Wu Mo Yin Zi
Hiccup
Spleen Yang Xu
Li Zhong Tang
Hiccup
Stomach Yin Xu
Yi Wei Tang
Esphageal Obstruction
Single Herbs
Moisten, Generate Fluids
Tian Hua Fen , Lu Gen, Shi Hu, Mai Men Dong,
Esphageal Obstruction
Single Herbs
Relax Muscles
Bai Shao, Ban Cao, Wu Tou, Zi Su Ye (open esophagus, Sha Ren (OE), Yu Jin (OE), Yu Zhu (OE)
Esphageal Obstruction
Single Herbs
Turbid Phlegm
Bei Mu, Ban Xia, Gua Lou Pi,
Zhi Ke, He Ye Di, Hai Zao (softens hardness) Kun Bu (softens hardness)
Esphageal Obstruction
Phlegm Qi Obstruction
Qi Ge San
Esphageal Obstruction
Insufficiency of Body Fluids/
Heat Accumulation
Sha Shen Mai Men Dong Tang
Esphageal Obstruction
Blood Stasis
Tong You Tang
Esphageal Obstruction
Kidney Yang Xu
Bu Qi Yun Pi Tang (SP Yang)
You Gui Wan (KID Yang)
Esphageal Obstruction
Kidney Yin Xu
Zou Gui Wan