Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mund
modal - "can"
mundem
to be able to do something
mundoj/mundohem
to make suffer/to suffer
i/e mundur
defeated, vanquished
mungoj
to lack
mësoj
to teach, train
mësohem
to get used to
i/e lidhur (lidh)
connected, tied
lidhje -a/*
connection, tie
i/e lindur (lind)
born, alive, arisen
gjithashtu, mendoj se ide te tjera janë:
also, I think the other ideas are
ky artikull flet për
this article is about
së pari, së dyti, ...së fundi
first, second, ... Finally
unë mendoj se ideja kryesore e artikullit është
I think the main idea of the article is
mbaj përgjegjësi
is responsible
forcë shumëkombëshe
multinational force
armë bërthamore/nukleare
nuclear weapons
vë/heq sanksione
put/lift sanctions
afatshkurter/afatmesme/afatgjatë
short/medium/long-term
ofertë (-a/a) dhe kerkesë (-a/a)
supply and demand
ekonomia është rritur
the economy has grown