Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
spleen qi xu
Si Jun Zi Tang
4 gentleman
spleen qi xu + damp
Shen Ling Bai Zhu San
curved s
spleen qi xu + downward ssx
Bu Zhong Yi Qi Tang
+->
qi and yin xu. esp lung
Sheng Mai San
three herbs
lu qi xu and lung heat
Ren Shen Ge Jie San
gecko
liver blood xu
Si Wu Tang
4 substances
the "w"
blood xu with floating yang
Dang Gui Bu Xue Tang
tonify blood
qi and blood xu
Ba Zhen Tang
8 treasure decoction
qi and blood xu (focus on heart)
Zhi Gan Cao Tang
heart blood, spleen qi xu
Gui Pi Tong
kid yin xu (mild)
Liu Wei Di Huang Wan
6
Kid yin xu (severe)
Zuo Gui Wan
big lady
upblazing fire d/t Liver and KD yin xu
Da Bu Yin Wan
Great Tonify Yin Pill
Yin Yang on fire
Liver yin xu and qi stag
Yi Guan Jian
chain links
kidney yang xu
Jin Gui Shen Qi Wan
* golden cabinet kidney qi pill
kidney yang xu + weak ming-men fire
You Gui Wan
atrophy d/t liver and kid xu
Hu Qian Wan
Hidden Tiger
Liver and Kidney xu
Er Zhi Wan
Two Ultimate Pill
Yin xu + eye issues
Shi Hu Ye Guang Wan
Night Vision Pill
Lung Yin Xu + Strong Heat
Bu Fei E Jiao Tang
Tonify Lungs, E Jiao Decoction
Kid yin, yang and essence xu
Gui Lu Er Xian Jiao
Tortoise Shell and Deer Antler Syrup
Liver Blood xu leading to premature aging
Qi Bao Mei Ran Dan
7 treasure beutiful whisker pill