Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

  • Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

  • Front
  • Back
shì
留学生
liúxuéshēng
学生
xuésheng
同学
tóngxué
汉语
Hànyǔ
老师
lǎoshī
hǎo
ma
不是
bú shi
nín
shéi/shuí
zhè
你们
nǐmen
他们
tāmen
我们
wǒmen
马克
Mǎkè
美国
Měiguó
小林 一郎
Xiǎolín Yīláng
日本
Rìběn
Wáng
李 一民
Lǐ Yīmín
李 先生
Lǐ xiānsheng
王 小姐
Wáng xiǎojiě
吗 教授
Mǎ jiàoshòu
朋友
péngyou
哥哥
gēge
爸爸
bàba
相识
xiāngshí
zài
校园
xiàoyuán
见面
jiàn miàn
le
xìng
jiào
什么
shénme
名字
míngzi
办公室
bàngōngshì
欢迎
huānyíng
lái
学习
xuéxí
贵姓
guìxìng
免贵
miǎnguì
食堂
shítáng
yòu
见到
jiàndào
de
rén
大学
dàxué
中国
zhōngguó
英国
Yīngguó
法国
fǎguó