Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is your name?
Hvad hedder du?
Where do you come from?
Hvor kommer du fra?
Where do you live in Denmark?
Hvor bor du i Danmark?
What do you do in Denmark?
Hvad laver du i Danmark?
How do you get to DIS?
Hvordan kommer du til DIS?
What do you study at DIS?/What do you study in the USA?
Hvad læser du på DIS? Hvad studerer du i USA?
How old are you?
Hvor gammel er du?
When is your birthday?
Hvornår har du fødselsdag?
What do you do in the mornings? On mondays? On the weekend?
Hvad laver du om morgenen? Om mandagen? I weekenden?
Do you have any siblings?
Har du nøgen søskende?
Do you have a host family? Do you live with a Danish family?
Har du en værtsfamilie? Bor du hos en dansk familie?
How old is your brother? Your sister? Your mother? Your father?
Hvor gammel er din bror? Din søster? Din mor? Din far?
What does your father do? Your mother? Your siblings?
Hvad laver din far? Din mor? Dine søskende?
Where does your family come from?
Hvor kommer din familie fra?
What do you usually do on mondays? On wednesdays? In the mornings? In the evening? On the weekend?
Hvad plejar du at lave om mandagen? Om onsdagen? Om morgenen? Om aftenen? I weekenden?
What do you like?
Hvad kan du godt lide?
What do you like to do on the weekend? In Copenhagen?
Hvad kan du godt lide at lave i weekenden? I København?
What do you not like to do on the weekend? In Copenhagen?
Hvad kan du ikke lidt at lave i weekenden? I København?
What would you like to become?
Hvad vil du gerne være?
What are you going to do tomorrow? On the weekend? Over Easter vacation? On sunday?
Hvad skal du lave i morgen? I weekenden? I påskeferien? På søndag?
Where are you going over travel break?
Hvor skal du hen i ferien?
my parents
mine forældre
my friends
mine venner
I am going to visit
Jeg skal besøge
I am going to cook
Jeg skal lave mad
Chicken
kylling
Potatoes
kartofler
Meatballs
frikadeller
I like to cook
Jeg kan godt lide at lave mad
I do not like to walk
Jeg kan ikke lidt at gå
Delicious
lækkert
Boring
kedeligt
I have to shop (for groceries)
Jeg er nødt til at købe int
i love to sleep
jeg elsker at sove
my grandparents (both sides)
mine bedsteforældre
my boyfriend/girlfriend
min kæreste
i have to clean
jeg er nødt til at gøre rent
i have to do homework
jeg er nødt til at lave hjemmearbejde
i live in a dorm
jeg bor på kollegium
that sounds cozy
det lyder hyggeligt
i am going to a concert
jeg skal til koncert
i am going to the movie theater
jeg skal i biografen
i am going to Berlin
jeg skal til Berlin
i have to travel
jeg er nødt til at rejse
i love to travel
jeg elsker at rejse
i like to travel
jeg kan godt lide at rejse
i usually travel
jeg plejer at rejse
i am going to travel
jeg skal rejse