Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Forældre
Parents
Jeg hedder Elisa
My name is Elisa
Ja
Yes
Nej
No
Hun
She
Han
He
Hej
Hi
Dav
Hello
Hvad hedder du?
What is your name?
Jeg hedder Caterina
My name is Caterina
Caterina, er det med "K"?
Caterina, is that with a "K"?
Nej, det er med "C"
No, it is with a "C"
Hvad med dig?
What about you?
Jeg hedder Tomas
My name is Tomas
Jeg
I
du
you
han
he
hun
she
vi
we
I
you
de
they
Hvad?
What?
Ja
Yes
Nej
No
Hvor?
Where?
fra
from
Hvor kommer du fra?
Where are you from?
Jeg kommer fra Spanien
I come from Spain
Jeg er spanier
I am Spanish (a person from Spain)
Hvad med dig? Hvor kommer du fra?
What about you? Where are you from?
Jeg kommer fra Danmark
I come from Denmark
men
but
halvt
half
forældre
parents
far
father
mor
mother
Jeg er dansker, men jeg er halvt englænder
I am Danish, but I am half British
Min far er englender og min mor kommer fra Denmark
My father is British and my mother comes from Denmark
Hvad med dig? Hvor kommer du fra?
What about you? Where are you from
Jeg er født i Indien
I was born in India
Mine forældre kommer fra England
My parents come from England
Hvor mange?
How many?
Hvor mange er vi?
How many are we?
elever
students
lærer
teacher
en
one
to
two
tre
three
fire
four
fem
five
seks
six
syv
seven
otte
eight
ni
nine
ti
ten
elleve
eleven
tolv
twelve
tretten
thirteen
fjorten
fourteen
femten
fifteen
seksten
sixteen
sytten
seventeen
atten
eighteen
nitten
nineteen
tyve
twenty
Vi er ti elever
We are ten students
Vi er elleve i alt
We are eleven in total
Ti elever og en lærer
Ten students and one teacher
i alt
in total
kvinder
women
mænd
men
otte kvinder
eight women
nitten mænd
nineteen men
sprog
language
Hvor mange sprog kan du tale?
How many languages can you speak?
selvfølgelig
certainly
Jeg kan tale engelsk
I can speak English
også
also
Jeg kan også tale dansk
I can also speak Danish
kun
only
Jeg kan kun tale engelsk
I can only speak English
Jeg er amerikaner
I am American
Jeg kan tale fransk
I can speak French
Hvad med hende?
What about her?
Hvad hedder hun?
What is her name?
Hun hedder Maria?
Her name is Maria?
Hvor kommer hun fra?
Where does she come from?
Hun kommer fra Rumænien
She comes from Romania
Hvor mange sprog kan hun tale?
How many langugages can she speak?
Hun kan tale rumænsk og også lidt fransk
She can speak Romanian and also a little French
lidt
a little
estisk
Estonian (langage)
ester
Estonian (nationality)
fransk
French (language)
franskmand
Frenchman (nationality)
hun
she
han
he
elever
students
lærer
teacher
Jeg
I