Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What did you say?
Hvad siger du?
Vel see-a do
I have a question.
Jeg har et spørgsmal.
Ya had et spurs-mol.
What does "kunst" mean?
Hvad betyder "kunst"?
Vel be-tool-a "kunst".
How do you say "to sleep" in Danish?
Hvordan siger man "to sleep" på dansk?
Vo-dan see-a-men po dansk.
How do you pronounce "studerende"?
Hvordan udtaler man "studerende"?
Vo-dan ood-tayla-men "stoo-day-er-end"
I don't know.
Det ved jeg ikke.
Day vil ya ik.
I don't understand that.
Det forstår jeg ikke.
Day fu-stor ya ik.
Will you write that on the board?
Vil di skrive det på tavlen?
Vil dO screw day pu towel-en?
Sorry I'm late.
Undkyld jeg kommer for sent.
Un-skull ya comma for saint.
Will you translate?
Vil du oversætte?
Vil dO owa-sedda?
Will you continue?
Vil du fortætte?
Ve-do font-sedda.
Will you repeat that?
Vil du gentage det?
Vill dO gen-tay day?
What page is it on?
Hvad side står det på?
Vel sool-star day pu?
What is your name? My name is Laura.
Hvad hedder du? Jeg hedder Laura.
Vel hilla dO? Ya hilla Laura.
Where are you from? I'm from the USA.
Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra USA.
Vor comma du fra? Ha comma fra OO-s-a.
What do you study? I study economics and danish.
Hvad studerer/læser du? Jeg studerer økonomi og dansk.
Vel stew-day a/lay-sa dO? Ya stew-day-a...
Where do you live in Denmark? I live in Søborg.
Hvor bor du i Danmark? Jeg bor i Søborg hos en dansk familie.
Vor bor du ee Danmark? Ya bor ee....
How do you get to DIS? I bike and take the bus.
Hvordan kommer du til DIS? Jeg cykler og tager bussen.
Vo-dan comma do till DIS? Ya see-cla o ta boo-sen.
How old are you? I am 19 years old.
Hvor gammel er du? Jeg er 19 år.
Vor gamma er dO? Ya er 19 or.
When is your birthday? I have my birthday in october.
hvornår har du fødselsdag? Jeg har fødselsdag i oktober.
Vo-no Ha do fusselsday. Ya ha fusselsday ee oktober.