Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
We're going around Prague.
Chodíme po Praze.
Do you like to go to concerts?
Chodíš rád na koncerty?
Everyday I go to work.
Každý den chodím do práce.
We were going to the theater when we met him.
Šli jsme do divadla, když jsme ho potkali.
I get up at 7.
Vstávám v sedm
I go to sleep at 11.
Chodím spát v jedenáct.
Courtney runs every day.
Courtney běhá každý den.
to come (by foot, one time, a certain time)
přijít
přijdu
přijdeš
přijde
přijdeme
přijdete
přijdou
I will arrive on Saturday.
Přijedu v sobotu.
I will come here every Saturday.
Budu sem chodit / jezdit každou sobotu.
to leave (by foot) regularly
odcházet
to leave (by foot) once, left
odejít