Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vichřici
wind, strong
Živel
disaster, natural
způsobit
cause (to)
nalezli jsme
we found
odkaz
thread, legacy, reference
novorozenců
new born
vypátrali
spotted
mylne
mis-
zavedly
inferred
zmiti
dissapear
obrat
conversion
uspět
succeed
dnešní
today's
Prohlédněte
review, scrutinize

Prohlédněte si snímky fotoreportérské legendy
snímky
photos

Prohlédněte si snímky fotoreportérské legendy
obzoru
findings, fruit, results

Komplikace na obzoru
příspěvek
grant

Rodičovský příspěvek se zdvojnásobí - from doubles
Výsledky
Výsledky pražských preferencí věští vyrovnané výsledky
dozor
governance, oversight

Chceme mít větší dozor, tvrdí Rath
tvrdí
claim

Chceme mít větší dozor, tvrdí Rath
poničil výbuch
spoiled
Poslanci kývli na svazky homosexuálů
poslanci - representatives
svazky - relationships