Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a great time
skvělá doba, skvělý čas
address
adresa
address book
adresář
American money
americké peníze
apple
jablko
Are you ready?
Jsi připraven(a)?
big
velký
book
kniha
boss
šéf, vedoucí
briefcase
aktovka, kufřík
bus ticket
autobusová jízdenka
business trip
služební cesta
busy
zaneprázdněný
camera
kamera, fotoaparát
Canada
Kanada
car
auto
city
velkoměsto
colleague
kolega, kolegyně
comb
hřeben
coursebook
učebnice
credit card
kreditní karta
dictionary
slovník
downtown
centrum města
eighty
osmdesát
eraser
guma
everything
vše
false
chybný, nesprávný
fifty
padesát
first
první
forty
čtyřicet
German
Němec
handbag
kabelka
have
mít
Have a good trip!
Šťastnou cestu!
Here it is.
Tady to máte./Tady to je.
hotel
hotel
I don't know.
To nevím.
I miss you.
Chybíš mi.
I think so.
Myslím, že ano.
important
důležitý
know
vědět, znát
laptop
laptop
lazy
líný
live
žít, bydlet
map
mapa
Me too.
Já také.
mobile telephone
mobilní telefon
money
peníze
new
nový
newspaper
noviny
ninety
devadesát
notebook
zápisník
on the phone
na telefonu
one hundred
sto
one hundred (and) one
sto jedna
passport
cestovní pas
PC (personal computer)
počítač, PC
pen
propiska, pero
pencil
tužka
people
lidé
plane ticket
letenka
plastic bag
igelitová taška, igelitový sáček
seventy
sedmdesát
She is flying to ...
(Ona) letí do ...
shopping bag
nákupní taška
sixty
šedesát
skyline
silueta, kontura; obzor
small
malý
Sorry.
Bohužel.
stamp
poštovní známka
their
jejich
there
tam
they
oni
thing
věc
time-planner
plánovač, termínový kalendář
tomorrow
zítra
town
město
trip
cesta, výlet
true
pravdivý
VIP
důležitá osoba, VIP
walkman
walkman
wallet
peněženka
work
pracovat