Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/96

Click to flip

96 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a quarter to
tři čtvrtě na (následující celou hodinu)
about
o
also
také
apple, apples
jablko, jablka
artist
umělec
banana, bananas
banán, banány
black
černý
blue
modrý
both
oba
boy
chlapec
boyfriend
přítel
brother
bratr
brown
hnědý
By the way.
mimochodem
cat lover
člověk, který má rád kočky
class
třída
colour
barva
company
firma, společnost
computer
počítač
count
počítat
count on
spolehnout se na
cute
roztomilý
daughter
dcera
divorced
rozvedený(á)
dog
pes
English
Angličan, angličtina
family
rodina
father
otec
friend, friends
přítel, přátelé
girl
děvče
green
zelený
grey
šedivý
half past
půl (po předešlé celé hodině)
he
on
her
její
his
jeho
husband
manžel
child, children
dítě, děti
I'm feeling blue.
Necítím se dobře. Jsem smutný.
job
zaměstnání, povolání
kiwi, kiwis
kiwi
lemon, lemons
citrón, citróny
live
žít
make
dělat
man
muž
man, men
muž, muži
married
ženatý, vdaná
mother
matka
next to
vedle
nice
sympatický
nurse
zdravotní sestra
of course
samozřejmě
orange
oranžový
orange, oranges
pomeranč, pomeranče
our
náš
picture
obraz, obrázek
pink
růžový
programmer
programátor
quarter past
čtvrt (po předešlé celé hodině)
rainbow
duha
really
opravdu, skutečně
red
červený
sales manager
ředitel prodeje
see
vidět
she
ona
she has
ona má
single
svobodný(á)
sister
sestra
sky
obloha
son
syn
sun
slunce
sunshine
sluneční svit
taxi driver
řidič taxi
teacher
učitel(ka)
technician
technik
thirty
třicet
together
dohromady, společně
tomato, tomatoes
rajče, rajčata
twenty-eight
dvacet osm
twenty-five
dvacet pět
twenty-four
dvacet čtyři
twenty-nine
dvacet devět
twenty-one
dvacet jedna
twenty-seven
dvacet sedm
twenty-six
dvacet šest
twenty-three
dvacet tři
twenty-two
dvacet dva
very
velmi
violet
fialový
Welcome to our company.
Vítejte v naší firmě.
white
bílý
who's = who is
kdo je
Who's that?
Kdo je to?
wife
manželka
woman, women
žena, ženy
yellow
žlutý