Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/148

Click to flip

148 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Strč prst skrz krk
Stick your finger down your throat
Str.edisko
Center - like a business center
Bat se
To be afraid
Dvojice
Pair
Popsat
To describe
náměty
Topics
vyrůstat
To grow up
Nepravidelné
Irregular
Ze všech
Out of (praha nejvetsi ze vsech mest v CZ)
That, this
Kompot
Fruit salad
Opačnê
Other way around
Vÿzamu
Meaning
Oblek
Suit, dress
Zdá se mi
It appears/Seams to me
zhluboka (zhluboka dýchate)
From deep
Vdova
Widow
vdovec
Widower
Výhoda
amenity, asset, benefit, vantage, advantage, convenience, merit,
Očekává
anticipate, ask, await, look forward, expect, presuppose,
Konflikt
Conflict
Vlásek
Narrowly
Který jen o vlásek unikl smrti
Who narrowly escaped death
opět
Again, newly
Únik
evasion, getaway, leak, leakage, escape,
Uniknout
abscond, bust out, get away, miss, elude, escape, get around,
Však
But, however
Náraz
Ať once, simultaneously (adverb)
Vrata
Gate, door
Rozštípnout
To cleave, splinter
Rozštípl
Splinter, cleave
Lebka
Skull, dome, cranium
málokdo
Few people, hardly anyone
málokdy
Rarely
Bezvědomí
Unconscious
ÚRaz
Injury
Vymazat
delete, erase, expunge, wipe out, flush, obliterate,
běžně
Commonly, ordinarily
předměty
Subjects, objects
vykašlat se na
Give up on, not bother with
vykašlat
Cough up
Říká s hořkostí v hlase
He said with bitterness in his voice
Věty
Phrases, clauses
Podminky
Terms/ conditions
Recepce
Reception (noun)
Nejen
Not only
(za) Stavit se
To stop by
Zastavte se u nas
Stop by us
Srazit
To hit, crash
Vtom
At the moment
Muže mluvit o štěstí
He is lucky
Přežil své zraněni
He survived his injuries
Úraz mu všechno vymazal z paměti
The injury erased everything from his memory
Kamarádi se na mě vykašlali
My friends ditched me
Už se pro mě nestavují
They don't come by anymore
Vtom mě to srazilo
At the moment it hit me
Co je to za strom
What kind of tree
Neformální
Informal, laid back
Odmítnutí
Refusals, impeachment, negative, decline, subtraction
Činnosti
Activities
Činný
Active, alive, actual, virtual, busy,
Činnosti ve volném času
Leisure activities
To se mi hodì
It works for me
Mohl bys zavřít dveře?
Could you shut the door?
Mohl bych už odejít?
Can i leave?
Mohl bych si ještě vzít?
Can i have/take another?
Nehodilo by se mi to
It would not suit me
Vzor
Model, template, example, type, origin.
Kdybych měl peníze , koupil bych si auto
If I had money I would buy a car
Koníček
Hobby, pony
Především
First of all, above all
Nadace
Foundation
Tým
Team
O kom
Of whom
Strč prst skrz krk
Stick your finger down your throat
Str.edisko
Center - like a business center
Bat se
To be afraid
Dvojice
Pair
Popsat
To describe
náměty
Topics
vyrůstat
To grow up
Nepravidelné
Irregular
Ze všech
Out of (praha nejvetsi ze vsech mest v CZ)
That, this
Kompot
Fruit salad
Opačnê
Other way around
Vÿzamu
Meaning
Oblek
Suit, dress
Zdá se mi
It appears/Seams to me
zhluboka (zhluboka dýchate)
From deep
Vdova
Widow
vdovec
Widower
Výhoda
amenity, asset, benefit, vantage, advantage, convenience, merit,
Očekává
anticipate, ask, await, look forward, expect, presuppose,
Konflikt
Conflict
Vlásek
Narrowly
Který jen o vlásek unikl smrti
Who narrowly escaped death
opět
Again, newly
Únik
evasion, getaway, leak, leakage, escape,
Uniknout
abscond, bust out, get away, miss, elude, escape, get around,
Však
But, however
Náraz
Ať once, simultaneously (adverb)
Vrata
Gate, door
Rozštípnout
To cleave, splinter
Rozštípl
Splinter, cleave
Lebka
Skull, dome, cranium
málokdo
Few people, hardly anyone
málokdy
Rarely
Bezvědomí
Unconscious
ÚRaz
Injury
Vymazat
delete, erase, expunge, wipe out, flush, obliterate,
běžně
Commonly, ordinarily
předměty
Subjects, objects
vykašlat se na
Give up on, not bother with
vykašlat
Cough up
Říká s hořkostí v hlase
He said with bitterness in his voice
Věty
Phrases, clauses
Podminky
Terms/ conditions
Recepce
Reception (noun)
Nejen
Not only
(za) Stavit se
To stop by
Zastavte se u nas
Stop by us
Srazit
To hit, crash
Vtom
At the moment
Muže mluvit o štěstí
He is lucky
Přežil své zraněni
He survived his injuries
Úraz mu všechno vymazal z paměti
The injury erased everything from his memory
Kamarádi se na mě vykašlali
My friends ditched me
Už se pro mě nestavují
They don't come by anymore
Vtom mě to srazilo
At the moment it hit me
Co je to za strom
What kind of tree
Neformální
Informal, laid back
Odmítnutí
Refusals, impeachment, negative, decline, subtraction
Činnosti
Activities
Činný
Active, alive, actual, virtual, busy,
Činnosti ve volném času
Leisure activities
To se mi hodì
It works for me
Mohl bys zavřít dveře?
Could you shut the door?
Mohl bych už odejít?
Can i leave?
Mohl bych si ještě vzít?
Can i have/take another?
Nehodilo by se mi to
It would not suit me
Vzor
Model, template, example, type, origin.
Kdybych měl peníze , koupil bych si auto
If I had money I would buy a car
Koníček
Hobby, pony
Především
First of all, above all
Nadace
Foundation
Tým
Team
O kom
Of whom