Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Je ponděli
It is monday
Je říjen
It is October
Je pět hodin
Its five o'clock
Je stara
She's old
Je vysoky
He's tall
Jsme mladí
We are young
Jsou přátelští
They're friendly
Ty knihy jsou mne
These books are mine
Souhlasí?
Do they agree?
Kouři?
Does she smoke?
Vzpomínáš si?
Do you remember?
Co se mu líbí?
What does he like?
Co to obsahuje?
What does it contain?
Kdy ustáváš?
When do you get up?
Chutná ti zelí?
Do you like cabbage?
Máte raději čaj, nebo kávu?
Do you prefer tea or coffee?
Chtěji jet s námi?
Do you want to go wiht us?
Kdy začíná hodina?
When does the lesson start?
Kdy otevírájí na poště?
When does the post office open?
Proč kouříš?
Why do you smoke?
Proč to potrebují?
Why do they need it?
Proč to vždycky říká?
Why does he always say that?
Proč ji vždycky zvou?
Why do they always invite her?
Nesnaži se.
He doesn't try
Nevadí jím
They don't mind
Nerozumíté otázce
She does not understand the question
Nelíbí se jim tady
They don't like it here
Čemu nerozumíš?
What don't you understand?
Co se ji nelíbí?
What doesn't she like?
Proč nepomaha?
Why doesn't he help?
Proč ji nenavštěvují?
Why don't they visit her?
Proč se neučiš?
Why dont you study?
Jak to vypada?
What does it look like?
Jak často vám volá?
How often does he call you?
Snažim se
Im trying
Prší
It is raining
Už jdu!
Im coming/going!
Jaro prchazí
Spring is coming
Mimino plače
The baby is crying
Bolí mě zub
My tooth is aching
Pomahájí jí
Theyre helping her
Čeká na nás
She is waiting for us
Mije si hlavu
He is washing his hair
Ja zůstávám doma
I am staying at home
Poslouchám radio
I am listening to the radio
Píše nový román
He is writting a new novel
Dělám domácí ukol
I am doing my homework
Pletu ti svetr
I am knitting you a swetter
Vysvětluje jim to
He is explaining it to them
Vaše angličtina se zlepšje
Your english is improving
Stojíte mi na noze!
Youre standing on my foot!
Číšník přináší jídelní lístek
The waiter is bringing the menu
Kočka sedí pod stolem
The cat is sitting under the table
Bratr si opravuje kolo
Brother is repairing his bike
Dětí sí hrají na zahradě
The children are playing in the garden
Padá snih?
Is it snowing?
Nesnažiš se
You are not trying
Ona se na nás nedíva
She is not looking at us
Nejiš dost
Youre not eating enough
Ty mě neposlouchaš
Youre not listening to me
Neuči se dost
Shes not studying enough
Nečítím se dnes moc dobře
Im not feeling very well today
Nedělamé pokroky
Were not making any progress
Ne mají se tam hezky
They arent having a good time here
Přemýšlíš o něm?
Are you thinking about him?
Vaří nam oběd?
Is she cooking us lunch?
Co se děje?
Whats happening?
Kde se schovávají?
Where are they hiding?
Já se jen snažim pomahat
Im only trying to help
Čim je?
What does she do?
Z čeho to je?
What is it made of?
O čem to je?
WHat is it about?
Jáke jste měli počasí?
What was the weather like?
To je od vas velmí hezké
Thats very nice of you
To je nesmysl
Thats nonsense
To je v modě
Its in fashion
Kdo je ted' na rádě?
Whose turn is it now?
Ted' jsem na rádě ja
Its my turn now
To je mi jedno
Its all the same to me
To nespécha, to ma čas
Theres no hurry
Bylí jsme pryč
We were out
Vrátím se brzy
I'll be back soon
Měl na mne velký vliv
He had a great influence on me
Pane vrchní, platím
Waiter, the bill, please
Podejte mi prosim sůl.
Pass me the salt, please
Potřebuji si odpočinout
I need a rest
Mohu se vas na něco zeptat?
Can I ask you a question?
Mohu vas o něco požádat?
Can I ask you for something?
Udělam, co budu moci
I'll do my best
Vypadáte báječně
You look lovely
Přijdu jindy
I'll come another time
Co si o tom myslite?
What do you think of it?
Uvážím to
I'll consider it
Zařídím to
I'll manage it
Jsem vám velmi zavázán
Im much obliged to you
To záleží na vás
It depends on you
Přijde na to
That depends
Udělalo to na mne silný dojem
It made a strong impression on me
Odešla (je pryč)
She has gone
Nikdy jsem nic takového neviděl
I have never seen anything like this
Jak to dopadlo?
Howd it turn out?
Jde mi to na nervy
It gets on my nerves
Jsem pro
I'm game
Lépe pozdě než nikdy
Better late than never
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zitrek
Never put off for tommorrow, what you can do today