Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to be
být - jsem
to do
dělat - dělám
udělat - udělám
to have
mít
to know (in shorter period)
vědět - vím
to know (in longer period)
znát - znám
to wait
čekat - čekám
počkat - počkám
to speak
mluvit - mluvím
to ask
prosit - prosím
to think
myslet si - myslím si
přemyslet - přemislím
to see
vidět - vidím
uvidět - uvidím
to understand
rozumět - rozumím
to know, can
umět - umím
to work
pracovat - pracuju
to study
studovat - studuju
to need
potřebovat - potřebuju
to thank
děkovat - děkuju
to read
číst - čtu
přečíst - přečtu
to write
psát - píšu
napsat - napíšu
to go (on foot)
jít - jdu
chodit - chodím
to go (by vehcle)
jet - jedu
jezdit - jezdím
to sleep
spát - spím
to eat
jíst - jím
sníst - sním
najíst se - najím se
to drink
pít - piju
vypít - vypiju
napít se - napiju se
to live
žít - žiju
to take
brát - beru
to carry
nést - nesu
to wash
mýt - myju
umýt - umyju
to stand
stát - stojím
to please
těšít - těším
to look
dívat - dívám
to listen
poslouchat - poslouchám
poslechnout si - poslechnu si
to play
hrát - hraju
to finish
končit - končím
skončit - skončím
to do shopping (little)
kupovat - kupuju
koupit - koupím
to do shopping (big)
nakupovat - nakupuju
nakoupit - nakoupím
to visit
navštěvovat - navštěvují
navštívit - navštívím
to have lunch
obědvat - obědvám
naobědvat se - naobědvám se
to help
pomáhat - pomáhám
pomoct - pomůžu
to use
používat - používám
použít - použiji
to ask (questions)
ptát se - ptám se
zeptat se - zeptám se
to say
říkat - říkám
říct - řeknu
to learn
učit se - učím se
naučit se - naučím se
to show
ukazovat - ukazuji
ukázat - ukážu
to have dinner
večeřet - večeřím
to start
začínat - začínám
začít - začnu
to stay
zůstávat - zůstávám
zůstat - zůstanu