Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/114

Click to flip

114 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Beth wnaethoch chi neithiwr?
What did you do last night? (chi)
Gwnes i swper.
I made supper.
Gwnes i'r gwaith cartre.
I did the homework.
Wnes i ddim byd.
I didn't do anything.
Beth wnaethoch chi ddoe?
What did you do yesterday? (chi)
Gwelais i ffrind.
I saw a friend.
Edrychais i ar y teledu.
I watched television.
Bwytais i swper.
I ate supper.
Ffoniais i ffrind.
I phoned a friend.
Darllenais i'r papur.
I read the paper.
Siaradais i â'r plant.
I talked to the children.
Codais i'n hwyr.
I got up late.
Gweithiais i yn yr ardd.
I worked in the garden.
Cysgais i.
I slept.
Beth wnaeth Margaret ddoe?
What did Margaret do yesterday?
Gwelodd hi ffrind.
She saw a friend.
Edrychodd hi ar y teledu.
She watched television.
Bwytodd hi swper.
She ate supper.
Ffoniodd hi ffrind.
She phoned a friend.
Darllenodd hi'r papur.
She read the paper.
Siaradodd hi â'r plant.
She talked to the children.
Cododd hi'n hwyr.
She got up late.
Gweithiodd hi yn yr ardd.
She worked in the garden.
Cysgodd i.
She slept.
Wnaethoch chi'r gwaith cartre?
Did you do the homework? (chi)
Aethoch chi i'r sinema?
Did you go to the cinema? (chi)
Weloch chi'r ffilm?
Did you see the film? (chi)
Siaradoch chi â'r tiwtor?
Did you speak to the tutor? (chi)
Gaethoch chi swper?
Did you have supper? (chi)
Gysgoch chi neithiwr?
Did you sleep last night? (chi)
Do
Yes, I did.
Naddo.
No, I didn't.
Gaethoch chi swper? (answer, "yes")
Do.
Gaethoch chi swper? (answer, "no")
Naddo.
Ble aeth John?
Where did John go?
Beth wnaeth Margaret?
What did Margaret do?
Pryd daeth e adre?
When did he come home?
Beth gaeth hi i swper?
What did she have for supper?
Aeth e i'r gwaith.
He went to work.
Aeth hi i'r swyddfa.
She went to the office.
Gwnaeth hi'r gwaith cartre.
She did the homework.
Wnaeth e ddim byd.
He did nothing.
Daeth e adre am un o'r gloch.
He came home at one o'clock
Daeth hi adre mewn tacsi.
She came home in a taxi.
Gaeth hi salad.
She had a salad.
Gaeth e ddim byd.
He had nothing.
Gaeth e dost a choffi i frecwast.
He had toast and coffee for breakfast.
Gaeth hi hyw iâr a phwidn reis i ginio.
She had chicken and rice pudding for lunch.
Pryd symudoch chi yma?
When did you move here?
Pryd dechreuoch chi ddysgu Cymraeg?
When did you start learning Welsh?
Cyn i fi fynd i'r gwely, dw i'n mynd i edrych ar y teledu.
Before I go to bed, I'm going to watch television.
Cyn i fi fynd i'r gwely, edrychais i ar y teledu.
Before I went to bed, I watched television.
Beth mae'n rhaid i ti wneud?
What do you have to do? (ti)
Beth mae'n rhaid i chi wneud?
What do you have to do? (chi)
Oes rhaid i ti fynd?
Do you have to go? (ti)
Oes rhaid i ti adael?
Do you have to leave? (ti)
Oes rhaid it ffonio?
Do you have to phone? (ti)
Oes rhaid i ti ddweud?
Do you have to say? (ti)
Oes rhaid i ti fynd? (answer, "yes")
Oes
Oes rhaid i ti fynd? (answer, "no")
Nac oes.
Does dim rhaid i Mair ddweud.
Mair doesn't have to say.
Does dim rhaid iddo fe boeni.
He doesn't have to worry.
Does dim rhaid iddi hi symud.
She doesn't have to move.
Does dim rhaid iddo fe fynd.
He doesn't have to go.
Rhaid i chi beidio dweud.
You mustn't say. (chi)
Rhaid i fi beidio anghofio.
I mustn't forget.
Rhaid i ni beidio cyrraedd yn hwyr.
We mustn't arrive late.
Rhaid iddyn nhw beidio cwyno.
They must complain/grumble.
Ble mae Swyddfa'r Post?
Where is the Post Office?
Oes Swyddfa'r Post ar bwys fan hyn?
Is there a Post Office near here?
Es i i'r siop ar ôl i fi gael brecwast.
I went to the shop after I had breakfast.
Prynais i "Golwg" ar ôl after I went to the shop.
I bought "Golwg" after I went to the shop.
Aeth hi dre ar ôl iddi hi edrych ar y teledu.
She went to town after she watched television.
Ffoniodd e ffrind cyn iddo fe ateb y cwestiwn.
He phoned a friend before he answered the question.
Gaeth e frecwast cyn mynd i'r gwaith.
He had breakfast before going to work.
Daeth e i'r dosbarth ar ôl cael swper.
He came to class after having supper.
Rhaid i chi beidio mynd i'r gwaith.
You mustn't go to work. (chi)
Rhaid iddo fe beidio yfed gormod.
He mustn't drink too much.
Rhaid i ti ymarfer.
You must exercise. (ti)
Rhaid iddi hi weithio'n galed.
She must work hard.
Oes rhaid i fi fynd?
Do I have to go?
Oes rhaid iddyn nhw ddweud?
Do they have to stay?
Does dim rhaid iddi hi weithio.
She doesn't have to work.
Does dim rhaid i ni boeni.
We don't have to worry.
Gweithiwch.
Work (command form)
Does dim rhaid i fi weithio.
I don't have to work.
Symudwch.
Move. (command form)
Does dim rhaid i fi symud.
I don't have to move.
Ewch.
Go (command form)
Does dim rhaid i fi fynd.
I don't have to go.
Byddwch yn dawel.
Be quiet. (command form)
Does dim rhaid i fi fod yn dawel.
I don't have to be quiet.
Peidiwch dweud.
Don't say (command form)
Rhaid i fi ddweud.
I have to say.
Peidiwch ffonio.
Don't phone. (command form)
Rhaid i fi ffonio.
I have to phone.
Paid poeni.
Don't worry. (command form)
Rhaid i fi boeni.
I have to worry.
Paid mynd.
Don't go. (command form)
Rhaid i fi fynd.
I have to go.
Dw i'n gallu siarad am bethau dw i wedi'u gwneud yn y gorffennol.
I can speak about things that I have done in the past.
Dw i'n gallu holi rhywun arall am bethau maen nhw wedi'u gwneud yn y gorffennol.
I can ask someon else what they have done in the past.
Dw i'n gallu dweud beth wnaeth rhywun arall yn y gorffennol.
I can say what someone else did in the past.
Dw i'n gallu gofyn beth wnaeth rhywun arall yn y gorffennol.
I can ask what someone else did in the past.
Dw i'n gallu dweud stori mewn trefn, gan ddefynddio 'cyn' ac 'ar ôl.'
I can tell a story in order, using 'cyn' and 'ar ôl.'
Dw i'n gallu dweud beth mae'n rhaid i fi wneud.
I can say what I have to do.
Dw i'n gallu dweud beth does dim rhaid i fi wneud.
I can say what I don't have to do.
Dw i'n gallu dweud beth mae'n rhaid i fi beidio ei wneud.
I can say what I mustn't do.
Dw i'n gallu holi beth mae'n rhaid i rywun wneud.
I can ask what someone has to do.
Dw i'n gallu dweud beth mae'n rhaid i rywun arall wneud.
I can say what someone else has to do.
Dw i'n gallu dweud beth does dim rhaid i rywun arall wneud.
I can say what someone else doesn't have to do.
Dw i'n gallu dweud beth mae'n rhaid i rywun arall beidio ei wneud.
I can say what someone else musn't do.
Dw i'n gallu rhoi gorchmynion cadarnhaol a negyddol i berson dw i'n ei alw'n 'chi'
I can give positive and negative commands to someone I call 'chi'
Dw i'n gallu rhoi gorchmynion cadarnhaol a negyddol i berson dw i'n ei alw'n 'ti'
I can give positive and negative commands to someone I call 'ti'