Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/168

Click to flip

168 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
allwedd (b)
key
allweddi
keys
am (+ TM)
at (time)
am ddeg munud i bedwar
at ten to four
am dri o'r gloch
at three o'clock
anti (b)
aunt
ar
on
ar ben
on top of
ar gefn
on (the back of)
ar gefn tractor
on (the back of) a tractor
ar y ffordd
on the way
arian
money
Awst
August
awyren (b)
plane
ateb
to answer
atebion
answers
bocs
box
bore ddoe
yesterday morning
bòs
boss
brechdan (b)
sandwich
brechdanau
sandwiches
brecwast
breakfast
bwyd môr
seafood
bwyta
to eat
cadair (b)
chair
cadair freichiau (b)
armchair
camera
camera
cawl
soup
cawod (b)
shower
cefnder
cousin (male)
Chwefror
February
cig
meat
cinio
lunch
coffi
coffee
cot (b)
coat
cwrdd â
to meet
cwrw
beer
cyfnither (b)
cousin (female)
cymodogion
neighbors
cymydog
neighbor
cyn
before
cynnar
early
cyri
curry
cyrraedd
to arrive
cyw iâr
chicken
ddoe
yesterday
deuddeg
twelve
diddorol
interesting
Dinbych
Denbigh
drws
door
dwy ar hugain
twenty-two
Ebrill
April
enwog
famous
ewythr
uncle
fel arfer
usually
ffordd (b)
way(s), road(s)
Ffrainc
France
ffrind
friend
ffrindiau
friends
ffyrdd
way(s), road(s)
Fy merch i
My daughter
Fy mhartner i
My partner
Fy mrawd i
My brother
Fy nghariad i
My boyfriend/girlfriend
Fy ngŵr i
My husband
Fy ngwraig i
My wife
Fy nhad i
My father
Gorffennaf
July
gweld
to see
gwin
wine
gŵr
husband
gwraig (b)
wife
hanner dydd
midday
hanner nos
midnight
hufan iâ
ice cream
hwyl
fun
hwyr
late
Hydref
October
i bwdin
for dessert
i de
for tea
i frecwast
for breakfast
i fwyta
to eat
i ginio
for lunch/for dinner
i swper
for supper
Ionawr
January
Lerpwl
Liverpool
llaw (b)
hand
llyfr
book
llyfr sieciau
check book
llysiau
vegetables
Mae'n ddrwg gyda fi.
I'm sorry.
Mai
May
mam-gu (b)
grandmother
Mawrth
March
mêc
make (as in car)
Medi
September
Mehefin
June
modryb (b)
aunt
nabod
to know (a person)
nawr
now
None
neithiwr
last night
o dan
under
o'r gloch
o'clock
paned (b)
cuppa, cup of tea or coffee
papur
paper
papur newydd
newspaper
peint
pint
pensil (b)
pencil
None
poced (b)
pocket
popeth yn iawn
not to worry, fine
postmon
postman
potelaid
a bottleful
priod
married
pryd o fwyd
a meal
Pryd?
When?
prynu
to buy
pum munud ar hugain i
twenty-five to
pum munud ar hugain wedi
twenty-five past
pwrs
purse
Pwy yw e?
Who's he?
Pwy yw hi?
Who's she?
pysgod
fish
Rhagfyr
December
rhieni
parents
salad
salad
Sbaen
Spain
sboncen
squash
sêr
stars
seren (b)
star
sglodion
chips
swper
supper
Tachwedd
November
tacsi
taxi
tad-cu
grandfather
tafarn (b)
pub
tafarnau
pubs
tan
until, to
tatws
potatoes
teledu
television
tost
toast
treiffl
trifle
trên
train
ugain munud i
twenty to
ugain munud i bump
twenty to five
ugain munud wedi
twenty past
un ar ddeg
eleven
unman
nowhere
wrth
by
ŵyr
grandson
wyres
granddaughter
y llynedd
last year
ym mis Awst
in (the month of) August
ym mis Ebrill
in (the month of) April
None
yn dal yn braf
still fine
yncl
uncle
yng-nghyfraith
in-law
pedwar o'r gloch
4:00
pum munud wedi pedwar
4:05
deg munud wedi pedwar
4:10
chwarter wedi pedwar
4:15
ugain munud wedi pedwar
4:20
None
pum munud ar hugain wedi pedwar
4:25
None
hanner awr wedi pedwar
4:30
pum munud ar hugain i bump
4:35
ugain munud i bump
4:40
chwarter i bump
4:45
deg munud i bump
4:50
pum munud i bump
4:55