Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/156

Click to flip

156 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
allwedd (b)
key
allweddi
keys
amser
time
amser sbâr
spare time
anifail
animal
anifeiliaid
animals
arian
money
Beth adamonoch chi?
What about you?
braf
fine (weather)
brawd
brother
bwrw cesair
to hail
bwrw eira
to snow
bwrw glaw
to rain
bwyd
food
bwyta ma's
to eat out
byth
never/ever
cadw'n heini
to keep fit
canolfan hamdden (b)
leisure center
canu
to sing / to play an instrument
car
car
carafán (b)
caravan
cath (b)
cat
cefnogi
to support
cerdded
to walk
cerddoriaeth (b)
music
chwaer (b)
sister
chwarae
to play
ci
dog
cofio
to remember
coginio
to cook
chwaraeon
sport(s)
cyfeiriad
address
cyfrifiadur
computer
cymylog
cloudy
cynnes
warm
darllen
to read
dawnsio
to dance
ddim o gwbl
not at all
deintydd
dentist
diddordebau
interests
diflas
miserable
digon
enough, plenty
dillad
clothes
diwetha
last
dringo
to climb
dros
over
Dw i ddim yn hoffi
I don't like
Dw i ddim yn mynd
I'm not going
Dw i'n brysur.
I'm busy.
Dw i'n hoffi
I like
Dw i'n mynd
I'm going / I go
Dych chi'n ddim yn hoffi
You don't like (plural)
Dych chi'n ddim yn mynd
You're not going (plural)
Dych chi'n hoffi
You like (plural)
Dych chi'n mynd
You're going / You go
Dyn nhw ddim yn hoffi
They don't like
Dyn nhw ddim yn mynd
They aren't going
Dyn ni ddim yn hoffi
We don't like
Dyn ni ddim yn mynd
We're not going
Dyn ni'n hoffi
We like
Dyn ni'n mynd
We're going / We go
dysgu
to learn
Dyw e ddim yn hoffi
He doesn't like
Dyw e ddim yn mynd
He's not going
Dyw hi ddim yn hoffi
She doesn't like
Dyw hi ddim yn mynd
She's not going
e-bost
e-mail
edrych ar y teledu
to watch television
eleven
un deg un
faint o (+ e. ll.)
how many (+ plural noun)
ffôn symudol
mobile phone
ffonio
to phone
ffrindiau
friends
gardd (b)
garden
garddio
to garden
gêm (b)
game
gobethio
to hope
gormod
too much
gwaeth
worse
gwaith
work
gweld
to see
gwell
better
gwlyb
wet
gwrando ar
to listen to
gwyliau
holidays
gwyntog
windy
gyda phwy
with whom
hefyd
as well, also
hen
old
heulog
sunny
hoffi
to like
llawer
a lot
lle
place/room (not in house/space
llyfr
book
llyfrau
books
mab
son
Mae e'n hoffi
He likes
Mae e'n mynd
He's going / He goes
Mae hi'n hoffi
She likes
Mae hi'n mynd
She's going / She goes
Maen nhw'n hoffi
They like
Maen nhw'n mynd
They're going / They go
merch (b)
daughter
methu
to fail, not be able to
mynd adre
to go home
mynd am dro
to go for a walk
mynd ma's
to go out
newydd
new
ninety-five
naw deg pump
niwlog
foggy
nofio
to swim
nos (b)
night
nos yfory
tomorrow night
oer
cold
on'd yw hi?
isn't it?
cant
one hundred
None
os
if
pêl-droed
football
pen tost
headache
penwythnos
weekend
perthynas (b)
relation
perthynasau
relations
peth(au)
thing(s)
plant
children
problem (b)
problem
problemau
problems
prysur
busy
pwll nofio
swimming pool
pysgota
to fish
rhedeg
to run
rhy
too
rhy (+ Treiglad Meddal)
too (+ soft mutation)
rygbi
rugby
sboncen
squash
None
seventy-eight
saith deg wyth
siarad
to talk, speak, chat
sinema (b)
cinema
siop bapur (b)
paper shop
siopa
to shop
stormus
stormy
swydd (b)
job
sych
dry
tafarn (b)
pub
teledu
television
tri deg chwech
thirty-six
None
dau ddeg
twenty
None
dau ddeg pedwar
twenty-four
None
twym
hot
Wyt ti ddim yn hoffi
You don't like (familiar)
Wyt ti ddim yn mynd
You're not going (familiar)
Wyt ti'n hoffi
You like (familiar)
Wyt ti'n mynd
You're going / You go (familiar)
wythnos (b)
week
yfory
tomorrow
ymlacio
to relax
fory
tomorrow