Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/751

Click to flip

751 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
£2 yr un
£2 each
a dweud y gwir
to tell the truth
actor
actor
actores (b)
actress
adeiladwr
builder
Aeth e
He went
Aeth e?
Did he go?
Aeth hi
She went
Aethoch chi
You went (chi)
Aethon nhw
They went
Aethon ni
We went
allwedd (b)
key
allweddi
keys
am (+ TM)
at (time)
am ddeg munud i bedwar
at ten to four
am dri o'r gloch
at three o'clock
am sbel
for a while
ambell waith
sometimes
amlwg
obvious
amser
time
amser sbâr
spare time
anghofio
to forget
anifail
animal
anifeiliaid
animals
annwyd
a cold
anti (b)
aunt
ar
on
ar ben
on top of
ar bwys
near, next to
ar dân
on fire
ar fferm
on a farm
ar gael
available
ar gefn
on (the back of)
ar gefn tractor
on (the back of) a tractor
ar hyn o bryd
at the moment
ar ôl
after
Ar ôl cael y plant
After having children
Ar ôl dechrau gweithio
After starting work
Ar ôl i fi fynd
After I go/went
Ar ôl i ti fynd
After you go/went (ti)
Ar ôl iddi hi fynd
After she goes/went
Ar ôl iddo fe fynd
After he goes/went
Ar ôl priodi
After getting married
Ar ôl ymddeol
After retiring
ar wyliau
on holiday
ar y ffordd
on the way
araf
slow
arafu
to slow down
arall
another
arian
money
ateb
(to) answer
atebion
answers
athrawes (b)
teacher (female)
athro
teacher (male)
Awst
August
awyren (b)
plane
bacwn
bacon
banc
bank
baner (b)
flag
barf (b)
beard
beiro
biro
bendigedig
excellent
benthyg
to borrow, to lend
Beth adamonoch chi?
What about you?
blasus
tasty
blynyddoedd
years
bob dydd
every day
bocs
box
bola
belly
Bore da
Good morning
bore ddoe
yesterday morning
bòs
boss
braf
fine (weather)
braich (b)
arm
brawd
brother
brechdan (b)
sandwich
brechdanau
sandwiches
brêcio
to brake
brecwast
breakfast
brown
brown
Brynodd e?
Did he buy?
Brynodd hi?
Did she buy?
bwrw cesair
to hail
bwrw eira
to snow
bwrw glaw
to rain
bwta'n dda
to eat well
bwthyn
cottage
bwyd
food
bwyd môr
seafood
bwydlen (b)
menu
bwyta
to eat
bwyta ma's
to eat out
Bydd dawel
Be quiet/Shut up (ti)
Byddwch dawel
Be quiet/Shut up (command form)
byr
short
byth
never/ever
byw
to live
bywyd
life
cacen (b)
cake
cadair (b)
chair
cadair freichiau (b)
armchair
cadw'n heini
to keep fit
camera
camera
campfa (b)
gym
Canada
Canada
canolfan hamdden (b)
leisure center
cant
one hundred
canu
to sing / to play an instrument
car
car
carafán (b)
caravan
carden (b)
card
cariad
boyfriend/girlfriend
cartref
home, homemade
cas
nasty
cath (b)
cat
cawl
soup
cawod (b)
shower
caws
cheese
cefn
back
cefnder
cousin (male)
cefnogi
to support
cegin (b)
kitchen
ceginau
kitchens
Cer i siopa
Go shopping (ti)
cerdded
to walk
cerddoriaeth (b)
music
Cerwch yn syth ymlaen
Go straight on (command form)
chwaer (b)
sister
chwaith
either
chwarae
to play
chwaraeon
sport(s)
chwarter i bump
4:45
chwarter wedi pedwar
4:15
chwech
six
Chwefror
February
ci
dog
cig
meat
cinio
lunch
clun (b)
hip
clust (b)
ear
clustdlws
earring
clustdlysau
earrings
clywed
to hear
coch
red
cocos
cockles
coes (b)
leg
coffi
coffee
cofio
to remember
coginio
to cook
colli
to miss (class), to lose (game, object)
cot (b)
coat
Croeso
Welcome/You're welcome
cryno ddisg
compact disc
crys T
T shirt
cwestiwn
question
cwrdd â
to meet
cwrw
beer
Cerwch i siopa
Go shopping (command form)
cwyno
to complain, moan, grumble
cyfeiriad
address
cyfforddus
comfortable
cyffrous
exciting
cyflym
quick, fast
cyfnither (b)
cousin (female)
cyfreithwraig (b)
female solicitor
cyfri
to count
cyfrifiadur
computer
cyfrifiaduron
computers
cylchdro
roundabout
cylchgrawn
magazine
cymodogion
neighbors
Cymru
Wales
cymydog
neighbor
cymylog
cloudy
cyn
before
Cyn cael y plant
Before having children.
Cyn dechrau gweithio
Before starting work
Cyn i chi orffen
Before you finish/ed (chi)
Cyn i ni orffen
Before we finish/ed
Cyn iddyn nhw orffen
Before they finish/ed
Cyn i'r wers orffen
Before the lesson finishes/finished
Cyn priodi
Before getting married
Cyn ymddeol
Before retiring
cyngor
advice, council
cynnar
early
cynnes
warm
cyri
curry
cyrliog
curly
cyrraedd
to arrive
cyw iâr
chicken
da
good
Da boch chi
Goodbye
da iawn
very good / very well
Da iawn, diolch.
Very well, thank you.
Daeth e
He came
Daeth hi
She came
Daethoch chi
You came (chi)
Daethon nhw
They came
Daethon ni
We came
dannodd (b)
toothache
dant
tooth
darllen
to read
dau
two
dau ddeg
twenty
dau ddeg pedwar
twenty-four
dawnsio
to dance
Ddaeth e?
Did he come?
Ddaeth hi ddim
She didn't come
ddim o gwbl
not at all
ddim yn gallu diodde
can't stand
ddoe
yesterday
De Affrica
South Africa
dechrau
to begin, start
defnyddio
to use
deg
ten
deg munud i bump
4:50
deg munud wedi pedwar
4:10
deintydd
dentist
Dere 'ma
Come here (ti)
Des i
I came
Dest ti
You came (ti)
deuddeg
twelve
Dewch yma
Come here (command form)
dewis
to choose
diawl dwl
"mad fool" (idiom)
diddordebau
interests
diddorol
interesting
diflas
miserable; boring
digon
enough, plenty
dillad
clothes
dim
zero
Dinbych
Denbigh
diolch
thank you
di-waith
unemployed
diwetha
last
dod
to come
dringo
to climb
dros
over
drud
expensive
drws
door
drwy'r dydd
all day
drwy'r goleuadau
through the lights
du
black
Dw i ddim yn hoffi
I don't like
Dw i ddim yn mynd
I'm not going
Dw i'n brysur.
I'm busy.
Dw i'n hoffi
I like
Dw i'n mynd
I'm going / I go
dŵr
water
dwy ar hugain
twenty-two
dwywaith y mis
twice a month
Dych chi'n ddim yn hoffi
You don't like (plural)
Dych chi'n ddim yn mynd
You're not going (plural)
Dych chi'n hoffi
You like (plural)
Dych chi'n mynd
You're going / You go (plural)
Dydd Gwener
Friday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Sadwrn
Saturday
Dydd Sul
Sunday
Dydy e ddim yn hoffi
He doesn't like
Dydy e ddim yn mynd
He's not going
Dydy hi ddim yn hoffi
She doesn't like
Dydy hi ddim yn mynd
She's not going
Dyma . . .
This is . . .
Dyn nhw ddim yn hoffi
They don't like
Dyn nhw ddim yn mynd
They aren't going
Dyn ni ddim yn hoffi
We don't like
Dyn ni ddim yn mynd
We're not going
Dyn ni'n hoffi
We like
Dyn ni'n mynd
We're going / We go
dysgu
to learn
e-bost
e-mail
Ebrill
April
echdoe
day before yesterday
echnos
night before yesterday
edrych ar y teledu
to watch television
Edrycha
Look (ti)
Edrychwch
Look (command form)
eisiau
want
eistedd
to sit
eitha da
quite well
eleven
un deg un
enw
name
enwog
famous
erbyn hyn
by now
erbyn saith o'r gloch
by seven o'clock
Es i
I went
Es i ddim
I didn't go
Esgusodwch fi!
Excuse me!
Est ti
You went (ti)
eto
again
ewythr
uncle
faint o (+ e. ll.)
how many (+ plural noun)
fel
as (a)
fel arfer
usually
fferm (b)
farm
ffermwr
farmer
fflat
flat
ffliw
flu
ffôn symudol
mobile phone
Ffonia dy frawd
Phone your brother (ti)
ffonio
to phone
Ffoniwch eich brawd
Phone your brother (command form)
ffordd (b)
way, road
Ffrainc
France
ffrind
friend
ffrindiau
friends
ffrindiau
friends
ffyrdd
ways, roads
fory
tomorrow
Fy merch i
My daughter
Fy mhartner i
My partner
Fy mrawd i
My brother
Fy nghariad i
My boyfriend/girlfriend
Fy ngŵr i
My husband
Fy ngwraig i
My wife
Fy nhad i
My father
Gaeth e
He had
Gaeth hi
She had
Gaethoch chi
You had (chi)
Gaethon nhw
They had
Gaethon ni
We had
gardd (b)
garden
garddio
to garden
garej
garage
gêm (b)
game
Ges i
I had
Ges i ddim
I didn't have
Gest ti
You had (ti)
Gest ti?
Did you have? (ti)
glanhau
to clean
glas
blue
Go lew
Okay, Not bad
gobethio
to hope
golau
light; fair (hair)
Golcha'r llestri
Wash the dishes (ti)
golchi
to wash
golchi eich dwylo
to wash your hands
Golchwch y llestri
Wash the dishes (command form)
goleuadau
lights
golygus
handsome
Gorffennaf
July
gormod
too much
gwaeth
worse
gwaith
work
gwallt
hair
gwario
to spend (money)
Gweddol
Okay, Not bad
gweithio
to work
Gwelais i
I saw
Gwelaist ti
You saw (ti)
gweld
to see
gwell
better
gwella
to improve, to get better
Gweloch chi
You saw (chi)
Gwelodd e
He saw
Gwelodd hi
She saw
Gwelon nhw
They saw
Gwelon ni
We saw
Gwest ti
You did (ti)
gwesty
hotel
gwin
wine
gwisgo
to dress, to wear
gwlyb
wet
Gwna di fe
You do it (ti)
Gwnaeth e
He did
Gwnaeth hi
She did
Gwnaethoch chi
You did (chi)
Gwnaethon nhw
They did
Gwnaethon ni
We did
Gwnes i
I did
Gwnewch chi fe
You do it (command form)
gŵr
husband
gŵr tŷ
house husband
gwraig (b)
wife
gwraig tŷ
housewife
gwrando ar
to listen to
gwres
temperature
gwybod
to know (fact)
gwych
fantastic
gwyliau
holidays
gwyn
white
gwyntog
windy
gwyrdd
green
gyda
with
gyda chyfrifiaduron
with computers
gyda fi
with me
gyda hi
with her
gyda phlant
with children
gyda phwy
with whom
gyferbyn â
opposite
gyferbyn â'r llyfrgell
opposite the library
gyrru
to drive
gyrru'n araf
to drive slowly
gyrru'n gyflym
to drive quickly
gyrrwr
driver
hanes
news, story / history
hanner awr wedi pedwar
4:30
hanner dydd
midday
hanner nos
midnight
heddiw
today
hefyd
as well, also
heibio i
past
heibio i'r siopau
past the shops
hen
old
heno
this evening, tonight
het (b)
hat
hetiau
hats
heulog
sunny
hir
long
hoffi
to like
honna (b)
that one (feminine person/thing)
hostel i fyfyrwyr
students' hostel
hufan iâ
ice cream
hwnna
that one (masculine person/thing)
Hwyl
Goodbye; fun
hwyr
late
Hydref
October
hyfryd
lovely
hynny
that
i bwdin
for dessert
i de
for tea
i frecwast
for breakfast
i fwyta
to eat
i fyny
up
i ginio
for lunch/for dinner
i lawr
down
i swper
for supper
Iawn
Fine
Ie
Yes
iechyd
health
iechyd da!
cheers!
ifanc
young
Ionawr
January
i'r chwith
to the left
i'r dde
to the right
Iwerddon
Ireland
Japan
Japan
lan
up
lan y rhiw/tyle
uphill
lawnt
lawn
lawr
down
lawr y rhiw/tyle
downhill
lemonêd
lemonade
Lerpwl
Liverpool
lifft
lift
llaeth
milk
llaw (b)
hand
llawer
a lot
lle
place/room (not in house/space
lle parcio
parking space
llwyd
grey
llyfr
book
llyfr sieciau
check book
llyfrau
books
llyfrgell (b)
library
llygad
eye
llygaid
eyes
llysiau
vegetables
lolfa (b)
lounge
losin
sweets
mab
son
Mae e'n hoffi
He likes
Mae e'n mynd
He's going / He goes
Mae hi'n hoffi
She likes
Mae hi'n mynd
She's going / She goes
Mae'n ddrwg gen i.
I'm sorry.
Maen nhw'n hoffi
They like
Maen nhw'n mynd
They're going / They go
Mai
May
mam (b)
mother
mam-gu (b)
grandmother
Mawrth
March
mêc
make (as in car)
mecanic
mechanic
meddwl
to think
meddyg
doctor
Medi
September
Mehefin
June
melyn
yellow
menig
gloves
merch (b)
daughter
methu
to fail, not be able to
mewn
in a
modryb (b)
aunt
moel
bald
mwstash
moustache
mynd adre
to go home
mynd am dro
to go for a walk
mynd at y doctor
to go to the doctor
mynd i mewn
to go in
mynd ma's
to go out
nabod
to know (a person)
Nac ydw
No
Nage
No
naw
nine
nawr
now
unman
nowhere
neb
nobody, anyone
neis
nice
neithiwr
last night
neu
or
neuadd (b)
hall
newid
to change
newydd
new
naw deg pump
ninety-five
niwlog
foggy
nofio
to swim
Norwy
Norway
nos (b)
night
Nos Fawrth
Tuesday night
Nos Fercher
Wednesday night
Nos Iau
Thursday night
Nos Lun
Monday night
Nos Sadwrn
Saturday night
Nos Sul
Sunday night
Nos Wener
Friday night
nos yfory
tomorrow night
Noswaith dda
Good evening
nyrs
nurse
o (+ Treiglad Meddal)
from (+ soft mutation)
o dan
under
o hyd
still
oer
cold
ofnadwy
terrible
ond
but
on'd yw hi?
isn't it?
o blaen
before/previously
o'r gloch
o'clock
oren
orange
os
if
Os gwelwch chi'n dda.
Please.
pa mor aml . . . ?
how often . . . ?
Paid gyrru'n gyflym
Don't drive quickly
Paid mynd drwy'r goleuadau
Don't go through the lights
paned (b)
cuppa, cup of tea or coffee
papur
paper
papur newydd
newspaper
pecyn
pack
pedwar
four
pedwar o'r gloch
4:00
Peidiwch troi i'r chwith
Don't turn left
Peidiwch troi i'r dde
Don't turn right
peint
pint
peintio
to paint
pêl-droed
football
pen
head
pen tost
headache
pensil (b)
pencil
pensiliau
pencils
penwythnos
weekend
pert
pretty
perthynas (b)
relation
perthynasau
relations
peswch
a cough, to cough
peth(au)
thing(s)
Phrynais i ddim
I didn't buy
pinc
pink
piws
purple
plant
children
plismon
policeman
plismones (b)
policewoman
poced (b)
pocket
poeni
to worry
popeth yn iawn
not to worry, fine
porffor
purple
Postia'r llythyr
Post the letter (ti)
Postiwch y llythyr
Post the letter (command form)
postmon
postman
potelaid
a bottleful
priod
married
priodi
to get married
problem (b)
problem
problemau
problems
pryd o fwyd
a meal
Pryd?
When?
Prynais i
I bought
Prynaist ti
You bought (ti)
Prynhawn da
Good afternoon
Prynoch chi
You bought (chi)
Prynodd e
He bought
Prynodd hi
She bought
Prynon nhw
They bought
Prynon ni
We bought
prynu
to buy
prysur
busy
pum munud ar hugain i
twenty-five to
pum munud ar hugain i bump
4:35
pum munud ar hugain wedi
twenty-five past
pum munud ar hugain wedi pedwar
4:25
pum munud i bump
4:55
pum munud wedi pedwar
4:05
pump
five
pwdin
dessert, pudding
pwll nofio
swimming pool
pwrs
purse
Pwy yw e?
Who's he?
Pwy yw hi?
Who's she?
pwysig
important
pysgod
fish
pysgota
to fish
rhad
cheap
Rhagfyr
December
rhaglen deledu (b)
television program
Rhaid i fi ddysgu
I must / have to learn
Rhaid i fi feddwl
I must / have to think
Rhaid i fi fynd
I must / have to go
Rhaid i fi gofio
I must / have to remember
rhedeg
to run
rhieni
parents
rhif ffôn
phone number
rhiw (b)
hill, slope
rhoi'r ffidl yn y to
to give up (lit. to put the fiddle on the roof)
rhy (+ Treiglad Meddal)
too (+ soft mutation)
rhydd
free
rhywbeth
something
rhywle
somewhere
rygbi
rugby
saith
seven
salad
salad
salw
ugly
sawl gwaith
several times
Sbaen
Spain
sbectol (b)
glasses
sboncen
squash
sêr
stars
seren (b)
star
saith deg wyth
seventy-eight
sgert (b)
skirt
sglodion
chips
sgrechian
scream
siarad
to talk, speak, chat
siarad â
to talk to
sillafu
to spell
sinema (b)
cinema
sioc
shock
siocled
chocolate
siom
disappointment
siop bapur (b)
paper shop
siopa
to shop
siopwr
shopkeeper; shopper
siwgr
sugar
smocio/smoco/ysmygu
to smoke
smwddio
to iron
smwt
snub (nose)
stormus
stormy
sudd
juice
Sweden
Sweden
swper
supper
swydd (b)
job
swyddog gweinydol
administrative officer
sych
dry
symud
to move
Tachwedd
November
tacsi
taxi
tad
father
tad-cu
grandfather
tafarn (b)
pub
tafarnau
pubs
taflu
to throw
tal
tall
talentog
talented
talu
to pay
tan
until, to
tatws
potatoes
tawel
quiet
teisen (b)
cake
teledu
television
tenau
slim, thin
teulu
family
tew
fat
theatr (b)
theater
tocyn
ticket
tocynnau
tickets
torri
to cut
tost
toast
tost (describing)
ill / sick (describing)
treiffl
trifle
trên
train
tri
three
tri deg chwech
thirty-six
troed (b)
foot
Trowch ar bwys y dafarn
Turn near the pub
Trowch i'r chwith
Turn left
Trowch i'r dde
Turn right
trwyn
nose
trwynau
noses
trydanwr
electrician
twym
hot
house
tyle
hill, slope
tywyll
dark
ugain munud wedi pedwar
4:20
None
ugain munud i
twenty to