Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Principiile asociationismului 3
contiGuitatea
asemanarea
contrastul
Care curent de gindire filozofico-psihologica
concepe viata psihica ca o :
concomitenta "plana" a unor functii,procese ,capacitati ?

concomitenta sau ?

exemplificati aceste procese ,functii capacitati
Asociationismul concepe viata psihica ca o concomitenta "PLANA" a functii ,procese..

Asociationismul cocepe viata psihica ca o Asociere plana..

memoria,atentia,vointa,gindirea,inteligenta
Studiile cui au permis elaborarea si impunerea conceptiei asociationismului asupra Psihicului
sau
Studiile caror invatati si un pic despre perioada .Este corect 1588...1776?
Hobbes -1588..Thomas
Locke John 1632-1704
Humme David 1711-1776
Hartley David 1705-1757
Cine a extins principiile asociatiilor la domeniul actiunii ?
inaintea celor 4 asociationisti sau ulterior

Hobbes.Locke.Hume,Hartley..1776
Mill James

ulterior 1773-1836
Ai cui reprezentanti sint Hobbes,Locke,Berkley? si Hume ...
nu stiu de Hartley ce e


Asociationismul a fost creat de problematica cui ?

etimologia si explicatia lui 'cui'

Empiristii englezi au excelat in tratarea filozofica a cui ?

Ce pot fi considerati empiristii de mai sus
deoarece asociationismul a fost creat de problematica e_ iste_ologica ?
ai Empirismului .englezde problematica epistemo_logica

epistemo_logia
gr.epistemos-cunoastere ,logos -studiu
studiul procesului cunoasterii ..
parte a gnoseologiei

au excelat in tratarea filozofica a Cognitiei

promotorii unei Psihologii a invatarii conexioniste
-epistemologia
studiul procesului cunoasterii asa cum se desfasoara in cadrul stiintelor ...
-teorie a cunosterii stiintifice
-Deoarece asociationismul a fost creat de problematica epistemologica ,reprezentantii empirismului englez ,care au excelat in tratarea filozofica a cognititei pot fi considerati promotorii unei
Psihologii a invatarii conexioniste
Hobbes a murit cu convingerea ca
in viata sociala troneaza principiul :
confruntarii feroce,fricii si orgoliului
in latineste cum suna principiul?
homo homini lupus
termenul de hobb_ist (de la Hobbes) se naste din ce ?

Hobbes insusi a fost o mare personalitate a ?

hobbist in sesul peiorativ inseamna ce ,este atribuit cui ?

Hobbes considera ca :Gindirea si actiunea sint afect al asocierii prin ce ?
contiGenta

continGentelor

celui ce sfida dogmele bisericii oficiale(era ateist)


contiguitate a ideilor
-el insusi o personalitate a contiguitatilor timpului sau

l-a cunoscut pe Descartes(Paris),Galilei(Florenta)

a fost blamat si exilat din cauza unei lucrari

Istoria psihologiei Nicola.Gr pag 78
cine a ramas in istorie ca fondator al asociationismului ?
Locke John
a ramas in istorie ca fondator al asociationismului si datorita aplicatiilor intreprinse in domeniul educatiei

-in nemultumirea generala din timpul sau asupra invatamintului scolastic,formal cartea sa asupra invatamintului a avut mare impact asupra mentalitatii vremii
(sistemul traditional de invatamint)

O noua calitate a educatiei e definita pe baza:
organizarii experientei
a asociatiilor de idei si sentimente
a modelului omului practic,util,independent si virtuos
Datorita cui Psihologia devine o baza stiintifica a educatiei ?

educatia isi schimba accentul de la metodele punitive si continuturi formale la :

1. cunoasterea s_... c_ _
2. formarea P_...
3 in special la formarea G_ _ ,sentimentelor p_ __ si _ _ _
datorita lui Locke
sau cu Locke si paradigma conexionista


la
1.cunoasterea sufletului copilui
2.formarea personalitatii
3. in special la formarea gindirii sentimentelor pozitive si vointei
prin secole si peste toate continentele ,mesajul psiho educational formulat de J.Locke a trecut ca o lumina sacra ,aprinsa
de o minte de exceptie si un suflet elev orfan :
"Este imposibil ca copii sa invete ceva cit timp gindurile lor sint robite si tulburate de vreo patima -si in special de frica -ce lasa cea mai puternica impresie in sufletul lor gingas si slab.
Intretineti_i deci intr-o stare de spirit placuta si calma daca vreti sa va primeasca invataturile sau orice alt spor de cunostinte .
Este tot atit de imposibil sa imprimi un caracter frumos si armonios intr-un suflet care tremura pe cit este de greu sa tragi linii frumoase si drepte pe o hirtie care se misca "
(Texte pedagogice alese Buc. Ed didactica si pedagogica 1962 p.125
Principiile asociationismului
3
contiGuitate
asemanare
contrast

principiile afirmate de asociationism
principiile asociationismului sint valabile doar pentru fenomenele care ?

celelalte (care) ramineau cum ?
fenomenele psihice simple

complexe ..neexplicate
fenomenele psihice complexe ramineau neexplicate prin asociationism