Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
We’ll have a commercial beak now
Beidh sos fógraíochta againn anois
The second advertising break
An tarna/dara sos fógraíochta
The final advertising break
An sos fógraíochta deiridh
We’ll be back soon
Beimid ar ais go luath
We’ll be back shortly
Beimid ar ais go gairid
We’ll be back very shortly
Beimid ar ais go rí-ghairid
We’ll be back without delay
Beimid ar ais gan mhoill
We’ll have a little break
Beidh briseadh beag againn
We’ll have a short break
Beidh sos gairid againn
Stay around. It’s worth it.
Fan timpeall. Is fiú duit.
Here are the advertisements
Seo chugaibh na fógraí
Here are the death notices
Na fógraí báis anois
May he/she/they rest in peace
Ar dheis Dé go raibh sí/sé/siad
May they rest at God’s right hand
Ar dheis láimh Dé go raibh sé/sí/siad
May he/she/they be in God’s loving care
Faoi chúram grámhar Dé go raibh sé/sí/siad
The light of heaven to his/her soul/their soul
Solas na bhflaitheas dá anam/hanam/dá n-anamacha
Eternal rest to all the dead
Suaimhneas síoraí do na mairbh go léir
Eternal light to their souls
Solas síoraí dá n-anamacha
Eternal rest to him/her
Suaimhneas síoraí go raibh aige/aici
His death is a great sorrow
Méala mór a bhás
I am sorry for your troubles
Is dona liom do bhris/scéal
We’ll have the International/ national/local news now
Beidh an nuacht idirnáisiúnta/náisiúnta/áitiúil/againn anois
We have bad news/good news
Tá drochscéal/dea-scéal againn
News is just breaking in regard to X
Tá scéal ag teacht isteach faoi X
Telephone competition
Comórtas gutháin/fóin
Card competition
Comórtas cárta
Open competition
Comórtas oscailte
Limited competition
Comórtas iata
Poetry competition
Comórtas filíochta
Music/song competition
Comórtas ceoil/amhrán
Art/craft competition
Comórtas ealaíne/ceardaíochta
Limerick competition
Comórtas rannta
Short stories competition
Comórtas gearrscéalta
Drama/play competition
Comórtas drámaíochta
Website competition
Comórtas idirlín
E-mail competition
Comórtas ríomhphoist