Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
It will be windy
Beidh sé gaofar
It will be sunny
Beidh sé grianmhar
It will be showery
Beidh sé ceathach
There is a change on the way
Tá athrú ag teacht
Take your brolly with you
Tóg leat do scáth fearthainne/báistí
It is going to rain
Tá báisteach air
There will be little change
Is beag athrú a bheidh ann
There will be frost
Beidh sioc ann
There will be snow
Beidh sneachta ann
There will be storm
Beidh stoirm ann
Take care on the roads
Tabhair aire ar na bóithre duit
Be careful
Bí cúramach
Trees are down
Tá crainn leagtha
It is pouring rain
Tá sé ag stealladh báistí
It is lashing rain
Tá sé ina ghleadhradh báistí
There is more rain
Tá tuilleadh báistí ann
There are floods on the roads
Tá tuilte ar na bóithre
Without a doubt
Gan aon agó
Without a doubt
Gan dabht ar domhan/ar bith
There’s a gale blowing
Tá sé ina ghála
It’s a gale
Gála atá ann
There’s a fierce gale blowing
Tá sé ina ghlasghála
It is foggy
Tá sé ceomhar
There will be squalls to-day
beidh brádán fearthainne/báistí ann inniu
The day will clear
Glanfaidh an lá
It is ebb tide
Tá lag trá ann
It is high tide
Tá rabharta farraige ann
It’s misty
Tá sé ceobhránach