Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/86

Click to flip

86 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Gaelic football
Caid/peil ghaelach
Hurling
Iomáint
Camogie
Camógaíocht
Soccer
Sacar
Rugby
Rugbaí
Basketball
Cispheil
Volleyball/Beachball
Eitpheil/Peil Trá
Hockey
Hacaí
Dog/Horse racing
Rásaíocht con/capall
Athletics
Lúthchleasaíocht
Boxing
Dornálaíocht
Boating
Bádóireacht
Sailing
Seoltóireacht
Handball
Liathróid láimhe
Olympic Handball
Liathróid láimhe Oilimpeach
Wrestling
Iomrascáil
Tennis
Leadóg
Table tennis
Leadóg bhoird
Golf
Galf
Pitch and putt/mini-golf
Áin agus amas/Mionghalf
The big weekend game/games
Cluiche mór/cluichí móra an deireadh seachtaine
The All Ireland Championship
Craobh na hÉireann
European Club Championship
Clubchraobh na hEorpa
Rugby/soccer
Rugbaí/sacar
Leinster Championship
Craobh Laighean
Munster Championship
Craobh na Mumhan
Ulster Championship
Craobh Uladh
Connaught Championship
Craobh Chonnacht
Senior
Sinsear
Junior
Sóisear
Under 21
Faoi bhliain’s fiche
Minor
Mionúr
Intermediate
Idirmheánach
Offside
As cóir
Onside
I gcóir
Wide
Ar foraoill/ar strae/amú
Good luck to them
Go n-éirí leo
They were unfortunate
Bhí mí-ádh orthu
D.J. scored a goal
Fuair D.J. cúl
He/she failed to score
Theip air/uirthi scóráil
He/she won easily
Bhí bua bog/éasca aige/aici
They were/are neck and neck
Bhí/tá siad cothrom
They are level
Bhí/tá siad ar comhscór
There’s little between them
Is beag atá eatarthu
There was only a goal/ a point separating them
Ní raibh ach cúl/cúilín eatarthu
In the end
I ndeireadh na dála
It was a superb game
Sárchluiche a bhí ann
X was great/brilliant
Bhí x ar fheabhas/thar barr
It was a memorable/excellent game/score
Cluiche/scór nótálta/den scoth a bhí ann
He/she was wonderful
Bhí sé/sí go hiontach
Horse races
Rásaí capall
Greyhound races
Rásaí con
The favourite
Rogha na coitiantachta
It is worth seeing that score again
B’fhiú an scór sin a fheiscint/fheiceáil arís
A beautiful goal/point
Cúl/cúilín gleoite
He’s playing a blinder
Tá sé ag imirt as a chraiceann
He/she shook the net
Bhain sé/sí í craitheadh as an líontán/eangach
He/she buried the ball/ sliotar in the net
Bháigh sé/sí an liathróid/sliotar san eangach
He/she belted the ball to the net
Rop sé/sí an liathróid san eangach
It’s worth going there
B’fhiú dul ann
Be there on time
Bí ann in am
There was/will be a huge crowd there
Bhí/beidh slua mór ann
The place is packed
Tá an áit plódaithe
People are crammed in
Tá an áit dubh le daoine
The game is evenly balanced
Tá an cluiche idir dhá cheann na meá
X is injured/bleeding/ stretched on the grass
Tá x gortaithe go dona/ag cur fola/sínte ar an bhféar
X is leaving the field
Tá x ag imeacht den pháirc
X is being carried on a stretcher
Tá x á iompar ar shínteán
The game is over
Tá an cluiche thart
His/her race is run
Tá a rás rite
The time is up
Tá an t-am istigh
They’re flying now
Tá gaoth ina seolta anois
They’re playing with the wind
Tá cóir na gaoithe leo
I/we’ll be expecting/hoping for
Beidh mé/beimid ag súil le/ag tnúth le
A fine game
Cluiche breá
It was a great pity
Ba mhór an trua é
A goal
Cúl
A point
Cúilín
A try
Úd
A penalty kick/puck
Cic/poc pionóis
Free kick/puck
Saorchic/saorphoc
Free kick/puck
Cic shaor/poc saor
Here are the results
Seo agaibh na torthaí
We have no result/news as yet
Níl aon toradh/scéal againn fós
The game has been postponed/cancelled
Tá an cluiche curtha ar athló/ar ceal
The replay will be on ...
Beidh an athimirt ann …