Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Pop music
Popcheol
Traditional music
Ceol traidisiúnta
None
Country/folk music
Ceol tíre
Classical music
Ceol clasaiceach
Jazz
Snagcheol
None
Composer
Cumadóir
Conductor
Stiúrthóir
Symphony orchestra
Ceolfhoireann shiansach
Singer/singers
Amhránaí/amhránaithe
Choir
Cór
Chamber music
Ceol aireagail
Quartet
Ceathairéad
None
Reel/Reels
Ríl/ríleanna
Jig/Jigs
Port/poirt
Polka/Polkas
Polca/polcaí
Slide/slides
Sleamhnán/sleamhnáin
Song
Amhrán
A piece of music
Píosa/dreas ceoil
A bar of a song
Stéibh d’amhrán
Merry music
Dreas ceoil meidhreach
Sad music
Dreas ceoil brónach
Solemn music
Dreas ceoil sollúnta
A traditional piece
Píosa traidisiúnta
Folk music
Píosa ceoil tíre
Jazz
Sliocht snagcheoil
Heavy metal
Miotal trom
Pop music
Dreas popcheoil
Listen carefully to this
Éist go cúramach leis seo
Pay attention to this
Cuir cluas le héisteacht ort
I’m sure you’ll enjoy it
Bainfidh sibh sult as, táim cinnte
Sit back and enjoy this
Suigh siar agus bain taitneamh as seo
A completely new piece of music
Píosa ceoil úrnua ar fad
Newly cut music
Ceol nua-ghearrtha
Newly composed music
Ceol nua-chumtha
I like this piece best
Seo é an píosa is fearr liom féin
Which is your favourite?
Cén píosa is fearr leatsa?
To each his own
Beatha dhuine a thoil
Group
Grúpa/Buíon
Song
Amhrán
Harp
Cláirseach/Cruit
Violin
Veidhlín
Fiddle
Fidil
Bodhrán
Bodhrán
Tin whistle
Feadóg stáin
Flute
Feadóg mhór
Long whistle
Feadóg fhada
Low whistle
Feadóg íseal
Concertina
Consairtín
Guitar
Giotár
Accordion
Bosca ceoil
Mileodeon
Mileoidean
Mouth organ
Orgán béil
Trumpet
Truimpéad
Horn
Corn