Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
哪个?
which?
nǎ gè?
nǎ gè?
to be born (also to give birth / life / to grow)
shēng
shēng
第一次
the first time!
dì yī cì
dì yī cì
到……来
to come to
dào ……. lái
dào ……. lái
过了/ 过…..了
something that has happened
guò le / guò… le
guò le / guò… le
以前
before
yǐ qián
yǐ qián
去过
have been ... (some places)
qù guò
qù guò
还没
haven't yet
hái méi
hái méi
长大
to grow up
zhǎng dà
zhǎng dà
香港
Hong Kong
xiāng gǎng
xiāng gǎng
我还没去过。
I haven’t been yet.
Wǒ háiméi qù guò.
Wǒ háiméi qù guò.
你去过香港吗?
Have you been to Hong Kong?
Nǐ qù guò xiānggǎng ma?
Nǐ qù guò xiānggǎng ma?
英国
England
yīng guó
yīng guó
我生在英国
I was born in England
Wǒ shēng zài yīngguó
Wǒ shēng zài yīngguó
你生在英国吗?
Were you born in England
Nǐ shēng zài yīngguó ma?
Nǐ shēng zài yīngguó ma?
但是
but
dàn shì
dàn shì
北京
Beijing
běijīng
běijīng