Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
老板
boss
lǎo bǎn
lǎo bǎn
工作
work
gōng zuò
gōng zuò
不满意
not statisfied
bù mǎn yì
bù mǎn yì
为什么
why
wèi shén me
Wèi shén me
努力
hard (note: work or effort)
nǔ lì
nǔ lì
use
yòng
yòng
对…满意
be satisfied with
duì…mǎn yì
duì…mǎn yì
不太
not very / not many / not much
bú tài
bú tài
应该
should
yīng gāi
yīng gāi
more/many
duō
duō
是吗
is that right?
shì ma?
shì ma?
学习
study
xué xí
xué xí
但是
but
dàn shì
dàn shì
电脑
computer
diàn nǎo
diàn nǎo
不太好
not very good
bú tài hǎo
bú tài hǎo
我工作很努力
I work very diligently
Wǒ gōngzuò hěn nǔlì
Wǒ gōngzuò hěn nǔlì
你工作不努力吗?
Don't you work hard?
nǐ gōngzuò bù nǔlì ma?
nǐ gōngzuò bù nǔlì ma?
多学习用电脑
study more about using computers
duō xuéxí yòng diànnǎo
duō xuéxí yòng diànnǎo