Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
昨天
yesterday
zuó tiān
zuó tiān
见过
saw / met
jiàn guò
jiàn guò
记得
to remember
jì dé
jì dé
是不是
is or isn’t
shì bú shì
shì bú shì
以前的
before
yǐ qián de
yǐ qián de
我小的时候
When I was young
wǒ xiǎo de shí hòu
wǒ xiǎo de shí hòu
好像
it seems
hǎo xiàng
hǎo xiàng
先生
Mr.
xiān sheng
xiān sheng
男朋友
boyfriend
nán péng yǒu
nán péng yǒu
没见过
never met
méi jiànguò
méi jiànguò
我不记得
I don't remember
Wǒ bú jìdé
Wǒ bú jìdé
不是
no
Bú shì
Bú shì
你记得他吗?
do you remember him?
Nǐ jì dé tā ma?
Nǐ jì dé tā ma?
好朋友
good friend
hǎo péngyǒu
hǎo péngyǒu
你不记得吗?
don't you remember?
Nǐ bú jìdé ma?
Nǐ bú jìdé ma?