Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

  • Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

  • Front
  • Back
cun1
cai2
fu4
xing2/hang2
zhu4
wang3
chuan2
ban1
jian1
lin2
chuan2/zhuan4
zhuan1
zhuan3/zhuan4
jing1
qing2
便
bian4/pian4
geng1/geng4
使
shi3
jian3
wei1
neng2
xiong2
yi3
ji3
ji1
sheng4
guai4
xun2
dao3
yi4