Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Gaano kalayo ang Maynila sa Angeles?
How far is it from Manilla to Angeles?
Nagtatrabaho pa ba ang tatay mo?
Is your father stil working?
Kumikita ba siya ng malaki?
Does he earn a lot?
Kumikita ba siya ng sapat?
Does he earn enough?
Ilang milya ang dinadrayb niya isang linggo?
How many miles does he drive in one week?
Iyan bang kapatid mo?
Is that your sibling?
Nakaistasyon siya sa Korea?
Is he/she stationed in Korea?
Titigil ba kayo sa baraks?
Will you be staying in the barracks?
Puwede bang umupo dito?
Can I sit here?
Buhay pa ba ang magulang mo?
Are your parents still living?
Saan ka nakatira?
Where do you live?
Anong petsa ang kaarawan mo?
What is the date of your birthday?
Kailan ka ipinanganak?
When were you born?
Paano siya pumpunta sa simbahan?
How does he/she go to church?
Paano siya pumapasok sa trabaho?
How does he/she go to work?
Anong klaseng kotse ang dinadrayb ni Alvin?
What type of car does Alvin drive?
Matagal ka na bang may-asawa?
Have you been married a long time?
Ano ang ginagawa mo ngayon?
What are you doing now?
Magandang umaga Sonny, kumusta ka?
Good morning Sonny, how are you?
Mula noong 1978 hanggang 2005.
From 1978 until 2005.
Malinis ang bahay nila.
Their house is clean.
Ipakilala mo ako sa kaibigan mo.
You introduce me to your friend.
Sino ang bunso mong kapatid?
Who is the youngest of your siblings?
Sino ang panganay sa magkakapatid?
Who is the oldest of all of the siblings?
Hindi ko maintindihan.
I don't understand
Ulitin mo nga.
Please repeat.
Ang simbahan ay malaki.
The church is big.
Gusto kong makausap ka.
I would like to speak to you.
May ampon siya.
He/she has an adopted child.
Sino ang bayaw mo?
Who is your brother-in-law?
Siya bang hipag mo?
Is she your sister-in-law?
Sa linggong darating pupunta sila sa Virginia.
In the coming week they will go to Virginia.
Magkapatid sina Felix at Teban.
Felix and Tiban are brothers.
Magkano ang kita mo?
How much do you earn.
Magkasabay silang pumasok sa eskuwelahan.
They go to school together.
Pareho sila ng sapatos.
Their shoes are the same.
Nahihirapan sila sa eksamen.
They are having difficulty with the test.
Saan ka nagtapos ng kolehiyo?
Where did you graduate college?
Maliit at mataba sila.
They are little and fat.
Sina Nely at Maria ay magpinsan.
Nely and Maria are cousins.
Sino ang kausap mo?
Who are you talking to?
Magkaibigan sila ni Maria.
They are Maria's friends.
Ano ang pakiramdam mo?
What are you feeling?
Maysakit ka ba?
Are you sick?
Huwag kang umupo riyan/diyan.
Don't sit there.
Paano ka pumapasok sa trabaho?
How are you going to work?
Minamaneho ni Pedro ang kotse.
Pedro is driving his car.
Tuwing Sabado sila ay walang pasok.
They are off every Saturday.
Tindera ba siya?
Are you the saleslady?
Palaging kumakain ang mga estudyante sa kuwarto.
The students always eat in the room.
Magkasama sina Teddy at Pilar kahapon.
Teddy and Pilar were together yesterday.
Palagi silang namimili.
They are always shopping.
magkakababayan kami ni Juan.
We are Juan's townmates.
Magkasama kaming nagpunta sa tindahan kahapon.
We went to the store together yesterday.
Ikinagagalak ko kayong makilala.
I am pleased to meet you.
Saan ka ipinanganak?
Where were you born?
Magandang gabi.
Good evening.
Maligayang pagdating.
Welcome.
Anong petsa ngayon?
What is the date now?
Magkita tayo ng eksakto ika-apat ng hapon.
We will meet at exactly 4:00 P.M.