Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/160

Click to flip

160 Cards in this Set

 • Front
 • Back
manipis
thin
mabigat
heavy
makipot
tight/narrow
mabait
nice/kind
mapino/makinis
smooth
makapal
thick
magaan
light
maluwag/maluwang
wide/spacious
salbahe
naughty/bad
pangit
ugly
maligasgas/magaspang
rough
matangkad
tall(people)
bukas-palad
generous
maayos
neat/orderly
matamis
sweet
maanghang
spicy
matapang
brave
duwag
coward
malusog
healthy
maasim
sour
kaunti/konti
a few
hinog
ripe
maramot
stingy
kuripot
miserly/tightwad
matipid
thrifty
pandak
short(people)
payat
thin/skinny
malalim
deep
bulag
blind
bingi
deaf
malupit
cruel
ayon sa
according to
batay sa
according to
bintang
accusations
sugapa
addicted
labag sa batas
against the law
alaged ng batas
authorities, law enforcement
sagabal
barrier, obsticle
suhol / lagay
bribe
burial
libing
sapilitan
by force
banggaaan
collision
sumbong
complaint
salarin
criminal
giniba
demolished
tiktik
detective
pagkalunod
drowning
sagisag
symbol, emblem
katibayan
evidence (also ebidensiya)
extensive
malawak
bigo
failure
peke
fake
harot
flirtatious
pinag-baril / niratrat
gunned down
kuta
hiding place / fortress
sangayon / payag
in favor
sangkot
involved
nabatid / nalaman. napagalaman
known
batas
law
sinungaling
liar
lihim
secret
pulong
meeting
abiso
notice
landas
path, trail
kawawa
pitiful
taning
limit
karamihan
majority
salot
plague
kapangyarihan
power
kasalukuyan
presently, suddenly
panggahasa
rape
ginahasa / hinalay
raped
bahala
responsible
tampo
resentment
pagnanakaw
robbery
nasagasaan
runover
nakatakdang
scheduled
malubha
serious (also grabe)
pagpuslit
smuggling
lipunan
society
pagpatiwakal / pagpakamatay
suicide
sumuko
surrendered
hinala
suspicion
pansamantala
temporary
banta
threat
magdaya / mandaya
cheat
lumahok / sumali
to join
itaguyod
to support
karumal-dumal
tragic. horrible
kaalaman
understanding, view
umurong
withdraw
saksi / testigo
witness
malawak
extensive, vast
mainam
good, respectible, modest
mabigo
fail, be disappointed
daloy / agos
flow
pigil / hinto
stop
usapin
case, lawsuit
kadalasan
often
salat
in need, scarce
magulo
disorderly
maliban kung
except, unless
pamamahala
managment, administration
payag
permit
kulong / ikulong
jailed/ was put in jail
pagpapalitan
exchanging
mungkahi
suggest
nais / sana
wish / desire
base
according
lihim
secret
kinahinatnan
resulted in, to end up with
makamtan
to achieve
ani / aniko / aniya / anila
said by
layas
go away
makadalo
to attend
pinaslang / tinumba
killed
kagawad
member of a committee (also miyembro)
pag-asa
hope, chance
Napsubo
was put in a difficult position
Kanya-kanya / kani-kaniya
to each his own
nakatikim
had a taste of
alang-alang sa iyo
for your sake
Na Kay (name)
it depends on (name)
Kasalanan
fault, sin
Balubaluktot
crooked
banyaga
foreign
matiyaga
persistent (also mapilit)
duda
suspicious, unsure of
halata
obviously
Pagbigyan
to do someone a favor
ugali
behavior
kaugalian
custom
akay
to lead by the hand
kipkip
carry under the armpit
alaga
care
aliwan
entertainment
kabuhayan
property
hambing
compare
utang
debt
palagi
always
panay
frequent
mabisa
effective
pagkakataon
chance, opportunity
karangalan
honor
nagbigti
hang oneself
dinukot
kidnap
hukom
judge
walang sala
acquitted
nakalaya
released, freed
salarin
doer of the crime
ngunit
but, on the other hand
sanhi
cause, motive reason
pagsabog
blast, explosion
kabila
the other side
upang
in order to, so
sa gitna na
involving
panukala
plan
bulagsak
careless, wasteful
malamang
which
daw
he said, she said, it is said