• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
że byś
żebyś
Uczę się teraz różne słowa
Uczę się teraz różnych słów
w miejscach z znakiem zakazu parkowania.
w miejscach ze znakiem zakazu parkowania.
jest jeden z największych
jest jednym z największych
mjasto
miasto
jake kolwiek
jakekowliek
jakę kolwiek
jakej kolwiek
można znaleść
można znaleźć
znalazl
durzo
dużo
karzdej
każdej
przycień
przyczyn
atraktcią
atrakcją
ci zawsze się czyta ć, wstaw j w tylko tych wypadkach
to jest miasto z bardzo długo historię
to jest miasto z bardzo długą historią
similar: z bardzo wielką torbą
miescie
mieście
biznesmeny
biznesmeni
i inne ludzie robio rurzne rzeczy
i inni ludzie robią różne rzeczy
te miasto
to miasto
te miasta; te (liczba mnoga)
to miasto miejscuje się
znajduje się, mieści śię, jest
skarb jest umiejscowiony
someone found the location of the treasure
dwadziescia
dwadzieścia
od [rurznych lotnisków]
od [różnych lotnisk]
dla tego
dlatego
widzi tak [wiele] [turystuw] z innych kraj
widzi tak [wielu] [turystów] z innych krajów
poruwnaniu
porównaniu
piendziesąc
pięćdziesiąt
tysiency
tysięcy
się miejscuje w Długiej Wispie ktura
mieści się na Długiej Wyspie która
odzielona
oddzielona
czterdziesci
czterdzieści
turystycznych [atraktci]
atrakcji
rzadnych
żadnych
[wiele] z biznesmenów [biorą poćąg]
[wielu] z biznesmenów [bierze pociąg]
wiele biznesmenów posiada kłopoty
pracujo
pracują
mieszkajo
mieszkają
z wszystkich
ze wszystkich
ze wszystkich ćęść egzaminu
ze wszystkich części egzaminu
wszystich (plural)
On mi dał temat
On dał mnie temat
Przepraszam że nie
Przepraszam, że nie
bym chciał
chciałbym
jerzeli Pan mógł
jeżeli mógłby Pan
Nie mam teraz [nastrój] na muzykę.
Nie mam teraz [nastroju] na muzykę.
Mam teraz nastrój na muzekę -> odmiana nie
do brzega
do brzegu
ja kieruję [statek] do [brzega]
ja kieruję statkiem do brzegu
b/c ur operating, h/w this is correct as well: ja kieruję statek do brzegu (leading the ship to the shore)
nie ma dziesięć przykazań
nie ma dziesięciu przykazań
nie
nie mogę wydać panu resztę
nie mogę wydać panu reszty
nie, mogę wydać panu resztę
na [poziomu] ucznia szkoły średniej
na [poziomie] ucznia szkoly sredniej
ten poziom, (kogo/czego) poziomu, (komu/czemu) poziomemu, (okim/oczym) poziomie
na poziomu
na poziomie, do poziomu
na lewarka
na lewarku, do lewarka
Aby [przyjeść] przez tę bramkę na boso
Aby [przejść] przez tę bramkę no boso
Aby przejść przez to bramke
Aby przejść przez tę bramkę
bramka jest female
moijim
moim
z mojemu bratu, o mojemu bratu
z moim bracie, o moim bracie
(komu czemu) mojemu bratu; (z, o) moim bracie
kópiłem moim bracie
kópiłem mojemu bratu
(komu czemu) mojemu bratu; (z, o) moim bracie
o moich bracia
o moich braciach
moimi bratami
moimi braćmi
z mną
ze mną, z nią
b/c of z->m sound transition
szerokszego
szerszego
Uczę się polszczyznę
Uczę się polszczyzny
nie "Uczę się kogo/co" tylko "Uczę się kogo/czego
oni pisają
oni piszą
Uczę się polszczyzny pisająć eseje
Uczę się polszczyzny pisząc eseje
mi zaproponował
zaproponował mi
pozatym
poza tym
czójesz
czujesz
źle czuję się
źle się czuję, czuję się źle
polega się na
polega na
usługi za korzystne ceny
usług w korzystnynch cenach
po pierwszym nie zdanym egzaminu
po pierwszym nie zdanym egzaminie