Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/216

Click to flip

216 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cymorth
help, assistance
o 'flaen
in front of
o 'gwbwl
at all
gwaith
work
stryd
street (f)
cyrraedd
arrive, reach, get to
pell
far, distant
rhyw
some; (with numbers) about
cerdded
walk
munud
minute
dangos
show
anghywir
wrong
wedyn
then
yn ôl
back
'nôl
back
ail
2nd
heibio (i)
past. . .
cyfeiriad
(here) direction
coresffordd
crossroads (f)
blodau
flowers
cymryd
take
ewch
go
ewch yn sith ymlaen
go straight on
ewch i lawr y ffordd
go down the road
ewch i fyny'r fford
go up the road (N)
ewch lan y ffordd
go up the road (S)
ewch heibio (i) 'r . . .
go past the . . .
ewch hyd at . . .
go up to/as far as . . .
y groesffordd
the crossroads
y goleuadau
the lights
trowch
turn
Trowch i'r dde.
Turn (to the) right.
Trowch i'r chwith.
Turn (to the) left.
Cymerwch
Take
Cymerwch y stryd gynta.
Take the first street.
Cymerwch yr ail stryd.
Take the second street.
Cymerwch y drydedd stryd.
Take the third street.
ar y dde
on the right
ar y chwith
on the left
Mae e/hi . . .
It's . . .
Fe/Mi welwch chi fe/hi . . .
You'll see it . . .
yn syth o'ch blaen (chi)
straight in front/ahead of you
draw fan'na
over there
Newch chi ddeud hynny 'to?
Will you say that again?
Allech chi sgwennu fe lawr i mi?
Could you write it down for me?
Allech chi ddangos i mi ar y map?
Could you show me on the map?
Dw i'n chwilio am . . .
I'm looking for . . .
Dw i'n ddieithr fan hyn.
I'm not from around here.
yna
then
Trowch i'r dde, yna i'r chwith.
Turn right, then left.
llyfrgell
library
gorsaf
station (f)
ysbyty
hospital
canolfan hammdden/chwaraeon
leisure/sports center
rinc iâ
ice rink
amgueddfa
museum (f)
neuadd y dre
town hall(f)
pwll nofio
swimming pool
archfarchnad
supermarket (f)
swyddfa bost
post office
sinema
cinema
siop lyfrau
book shop
ysgol
school
banc
bank
siop felysion
candy shop
siop flodau
flower shop
canolfan hamdden
sports center
hufen iâ
ice cream
llyfr siec
checkbook
raced sboncen
squash racket
siocled
chocolate
tocyn dwyffordd
return ticket
cenhinen Bedr
daffodil
geriadur Cymraeg
Welsh dictionary
stampiau
stamps
bwrdd du
blackboard
Lle mae . . . ?
Where is (are) . . . ? (N)
Le mae . . . ?
Where is (are) . . . ? (N)
Ble mae . . . ?
Where is (are) . . . ? (S)
yma
here
yna
there (close)
acw
there (distant)
fan hyn
here
fan'ma
here
fan'na
there (close)
fan'cw
there (distant)
draw fan'na
over there
dyma . . .
here is . . .; this is . .
dyna . . .
there is . . .; that is . .
dacw . . .
(over) there is . . .; that is . . .
Lle mae e?
Where is it?
Fan'na mae e.
It's there.
Lle mae'r swyddfa bost?
Where's the post office?
Draw fan'n ar y dde mae hi.
It's over there on the right.
Lle mae'r orsaf?
Where's the station?
Draw fan'na mae hi.
It's over there.
Lle mae'r banc agosa?
Where's the nearest bank?
Fan hyn ar y chwith mae e.
It's here on the left.
Lle mae'r llyfrgell?
Where's the library?
Lawr y ffordd mae hi.
It's down the road.
Lle mae'r siop flodau?
Where's the flower shop?
Gyferbyn y banc mae hi.
It's opposite the bank.
Ellwch chi . . .?
Can you . . .?
Allwch chi . . .?
Can you . . .?
Newch chi . . .?
Will you . . .?
Allech chi . . .?
Could you . . .?
os gwelwch yn dda
please
os gweli di'n dda
please (familiar)
plis
please
Ellwch chi esbonio hyn inni?
Can you explain this to us?
Allech chi ddod yn ôl wedyn?
Could you come back later?
Newch chi ffonio i mewn drosta i?
Will you phone in for me?
Allech chi agor y ffenest 'ma i mi?
Could you open this window for me?
Newch chi sgrifennu'ch cyfeiriad i lawr i mi?
Will you write your address down for me?
Allwch chi ddweud wrtha i lle mae'r safle bysiau?
Can you tell me where the bus stop is?
Newch chi siarad Cymraeg â fi heddiw?
Will you speak Welsh to me today?
Newch chi brynu'r tocynnau?
Will you buy the tickets?
Allech chi gu'r drws?
Could you close the door?
talwch!
pay!
codwch!
raise! get up!
ffoniwch!
phone!
eisteddwch!
sit!
symudwch!
move!
agorwch!
open!
derbyniwch!
accept!
daliwch!
catch!
enillwch!
win!
arhoswch!
wait!
tala!
pay!
coda!
raise! get up!
ffonia!
phone!
arhosa!
wait!
aros!
wait!
symuda!
move!
symud!
move!
mynd
go
dos!
go (N)(sing.)
cer!
go! (S) (sing.)
ewch!
go! (plural)
cerwch!
go! (S) (plural)
cewch!
go! (plural)
dod
come
ty(r)d!
come! (N) (sing.)
dere!
Come! (S) (sing.)
dewch!
come! (plural)
gadael
let; leave
gad!
let!; leave! (sing.)
gadewch!
let!; leave! (plural)
Dos yn ôl a gofyn iddo!
Go back and ask him!
Dere 'ma am 'funud!
Come here (for) a minute!
Gad y papurau ar y bwrdd!
Leave the papers on the table!
(y)sgrifennwch!
write!
arhoswch!
wait!
rhedwch!
run!
brysiwch!
hurry!
dewch yn ôl!
come back!
dangoswch!
show!
pleidleisiwch!
vote!
rhowch!
give!
dysgwch!
learn!
siaradwch!
speak!
rhoddwch!
give!
gwobr
prize (f)
gwylio
watch
blwch
box
amserlen
schedule
ceisio
try
twt
compact; little
crys
shirt
canol
middle
Peidiwch mynd mor gynnar.
Don't go so early.
Peidiwch croesi'r stryd fan hyn.
Don't cross the street here.
Peidiwch aros yn rhy hir.
Don't wait too long.
Paid mynd mor gynnar.
Don't go so early.
Paid croesi'r stryd fan hyn.
Don't cross the street here.
Paid aros yn rhy hir.
Don't wait too long.
tad-cu
grandfather (S)
taid
grandfather (N)
tad
father
mam
mother
mab
son
meibion
sons
merch
daughter
merched
daughters
brawd
brother
brodyr
brothers
chwaer
sister
chwiorydd
sisters
ewythr
uncle
ewythredd
uncles
ewthrod
uncles
modryb
aunt
modrybedd
aunts
cefnder
cousin (m)
cefndyr
cousins (m)
cyfnither
cousin (f)
cyfnitheroedd
cousins (f)
nai
nephew
neiaint
nephews
nith
niece
nithoedd
nieces
ŵyr
grandson
wyres
granddaughter
wyrion
grandchildren
-yng-nghyfraith
-in-law
mam-yng-nghyfriath
mother-in-law
sefyllfa wleidyddol
political situation
gwleidyddion
politicians
gwleidydd
politician
pleidiau
parties
plaid
party (f)
pleidleisio
vote
Plaid Cymru
Party of Wales
datganoli
devolution
hunan-lywodraeth
self-government
Senedd
Welsh Parliament (f)