• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back
당귀
當歸
Dang Gui
보혈약
숙지황
熟地黃
Shu Di Huang
보혈약
하수오
何首烏
He Shou Wu
보혈약
백작
白芍
Bai Shao
보혈약
아교
阿膠
E Jiao
보혈약
용안육
龍眼肉
Long Yan Rou
보혈약
녹용
鹿茸
Lu Rong
보양약
자하거
紫河車
Zi He Che
보양약
음양곽
淫羊藿
Yin Yang Huo
보양약
파극천
巴戟天
Ba Ji Tian
보양약
선모
仙茅
Xian Mao
보양약
두충
杜沖
Du Zhong
보양약
속단
續斷
Xu Duan
보양약
구척
狗脊
Gou Ji
보양약
육종용
肉蓯蓉
Ron Cong Rong
보양약
쇄양
鎖陽
Suo Yang
보양약
보골지
補骨脂
Bu Gu Zhi
보양약
익지인
益智仁
Yi Zhi Ren
보양약
토사자 (도)
菟絲子
Tu Si Zi
보양약
합개
蛤蚧
Ge Jie
보양약
핵도인 (호)
胡桃仁
He Tao Ren
보양약
동충하초
冬蟲夏草
Dong Chong Xia Cao
보양약
사삼
沙蔘
Sha Shen
보음약
백합
百合
Bai He
보음약
맥동
麥冬
Mai Dong
보음약
천동
天冬
Tian Dong
보음약
석곡
石斛
Shi Hu
보음약
옥죽
玉竹
Yu Zhu
보음약
황정
黃精
Huang Jing
보음약
구기자
枸杞子
Gou Qi Zi
보음약
한련초
旱蓮草
Han Lian Cao
보음약
여정자
女貞子
Nu Zhen Zi
보음약
상심자
桑椹子
Sang Shen Zi
보음약
귀판
龜板
Gui Jia
보음약
별갑
鼈甲
Bie Jia
보음약
부자
附子
Fu Zi
온리약
건강
乾綱
Gan Jiang
온리약
육계
肉桂
Rou Gui
온리약
오수유
吳茱萸
Wu Zhu Yu
온리약
소회향
小茴香
Xiao Hui Xiang
온리약
정향
丁香
Ding Xiang
온리약
고량강
高良薑
Gao Liang Jiang
온리약
화초
花椒
Hua Jiao
온리약
호초
胡椒
Hu Jiao
온리약