Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/278

Click to flip

278 Cards in this Set

 • Front
 • Back
爱情
ài qíng - /love (between man and woman)/
奥运会
Aò yùn huì - /Olympic Games/
班长
bān zhǎng - /class monitor/squad leader/team leader/
宝贵
bǎo guì - /valuable/precious/value/treasure/set store by/
抱歉
bào qiàn - /be sorry/feel apologetic/regret/
本事
běn shì - /ability/skill/source material/original story/
比分
bǐ fēn - /score/
比例
bǐ lì - /proportion/scale/
必要
bì yào - /necessary/essential/indispensable/required/
标准
biāo zhǔn - /(an official) standard/norm/criterion/
并且
bìng qiě - /and/besides/moreover/furthermore/in addition/
不安
bù ān - /unpeaceful/unstable/uneasy/disturbed/restless/worried/
不断
bù duàn - /unceasing/uninterrupted/continuous/constant/
不仅
bù jǐn - /not the only one/not only/not just/
不然
bù rán - /not so/no/or else/otherwise/if not/
不停
bù tíng - /incessant/
不幸
bù xìng - /misfortune/adversity/unfortunate/sad/unfortunately/
裁判
cái pàn - /judgment /act as referee/referee/umpire/judge/
曾经
céng jīng - /(refers to something that happened previously)/once/at one time/
成绩
chéng jī - /result/score/mark/achievement/
乘客
chéng kè - /passenger/
诚实
chéng shí - /honest/honesty/honorable/truthful/
充分
chōng fèn - /full/abundant/
充足
chōng zú - /adequate/sufficient/abundant/
虫子
chóng zi - /worm/insect/
从此
cóng cǐ - /thereupon/henceforth/
答案
dá àn - /answer/solution/
大多数
dà duō shù - /(great) majority/
大量
dà liàng - /great amount/large quantity/numerous/
大小
dà xiǎo - /dimension/magnitude/size/measurement/
单位
dān wèi - /a unit/unit (as in unit of measure)/
当地
dāng dì - /local/
到处
dào chù - /in all places/everywhere/
道理
dào lǐ - /reason/argument/sense/principle/basis/justification/
地区
dì qū - /area/region/
地位
dì wèi - /position/status/place/
电视台
diàn shì tái - /(n) television station/
短期
duǎn qī - /short-term/
对于
duì yú - /regarding/as far as (something) is concerned/with regards to/
儿童
ér tóng - /child/
发达
fā dá - /developed (country
烦恼
fán nǎo - /agonize/agony/annoyance/upset/vexation/worries/
反正
fǎn zhèng - /anyway/anyhow/in any case/
房东
fáng dōng - /landlord/
费用
fèi yòng - /cost/expenditure/expense/
分别
fēn bié - /difference/distinction/apart/separate/separately/respectively/
粉笔
fěn bǐ - /chalk/
夫妇
fū fù - /a (married) couple/husband and wife/
干燥
gān zào - /to dry (of paint
感激
gǎn jī - /appreciate/
感情
gǎn qíng - /feeling/emotion/affection/sensation/
高原
gāo yuán - /plateau/
根本
gēn běn - /(not) at all/simply/fundamental/basic/root/
根据
gēn jù - /according to/based on/basis/foundation/
功夫
gōng fu - /skill/art/kung fu/labor/effort/
工具
gōng jù - /tool/instrument/utensil/means/
公路
gōng lù - /public road/
公寓
gōng yù - /apartment/
公元
gōng yuán - /(year) A.D./Christian era/
古迹
gǔ jī - /places of historic interest/historical sites/
古老
gǔ lǎo - /ancient/old/age-old/
故意
gù yì - /deliberately/on purpose/
观众
guān zhòng - /spectators/
冠军
guàn jūn - /champion/
光线
guāng xiàn - /optical line/optical cable/light ray/
广播
guǎng bō - /broadcast/
规律
guī lü4 - /discipline/
过程
guò chéng - /course of events/process/
海鲜
hǎi xiān - /seafood/
寒冷
hán lěng - /cold (climate)/frigid/very cold/
合同
hé tong - /(business) contract/
黑板
hēi bǎn - /blackboard/
胡同
hú tòng - /lane/alley/
互联网
hù lián wǎng - /the Internet/
坏处
huài chu - /(n) harm; troubles/
婚礼
hūn lǐ - /wedding ceremony/wedding/
婚姻
hūn yīn - /matrimony/wedding/marriage/
活泼
huó po - /lively/vivacious/brisk/active/
基本
jī běn - /basic/fundamental/main/
基础
jī chǔ - /base/foundation/basis/
积极
jī jí - /active/energetic/vigorous/positive (outlook)/proactive/
即使
jí shǐ - /even if/even though/
季节
jì jié - /time/season/period/
纪律
jì lü4 - /discipline/
技术
jì shù - /technology/technique/skill/
记忆
jì yì - /memories/remember/memory/
家具
jiā jù - /furniture/
加油
jiā yóu - /to make an extra effort/to cheer sb. on/
价钱
jià qian - /price/
坚强
jiān qiáng - /staunch/strong/
骄傲
jiāo ào - /arrogant/conceited/full of oneself/
教学
jiào xué - /teacher and student/education/
阶段
jiē duàn - /stage/section/
尽管
jǐn guǎn - /despite/although/even though/in spite of/
仅仅
jǐn jǐn - /barely/only/merely/only (this and nothing more)/
尽量
jǐn liàng - /as much as possible/to the greatest extent/
精彩
jīng cǎi - /brilliant/splendid/
究竟
jiū jìng - /after all (when all is said and done)/actually/outcome/result/
决心
jué xīn - /determination/resolution/determined/firm and resolute/to make up one`s mind/
科技
kē jì - /science and technology/
科学
kē xué - /science/scientific knowledge/scientific/
可靠
kě kào - /reliable/
可惜
kě xī - /it is a pity/what a pity/(it`s) too bad/
恐怕
kǒng pà - /(I`m) afraid (that)/perhaps/I think/
快餐
kuài cān - /fast food/snack/quick meal/
垃圾
lā jī - /(n) trash/
浪漫
làng màn - /romantic/
老板
lǎo bǎn - /boss/business proprietor/
老是
lǎo shi - /always/
礼拜
lǐ bài - /week/religious service/worship/
礼貌
lǐ mào - /courtesy/manners/
理由
lǐ yóu - /reason/ground(s)/justification/
立即
lì jí - /immediately/
力气
lì qi - /strength/
例如
lì rú - /for example/for instance/such as/
例子
lì zi - /case/(for) instance/example/
连忙
lián máng - /promptly/at once/
连续
lián xù - /continuous/in a row/
凉快
liáng kuai - /nice and cold/pleasantly cool/
了不起
liǎo bu qǐ - /amazing/terrific/extraordinary/
临时
lín shí - /temporary/interim/
灵活
líng huó - /flexible/nimble/agile/
领导
lǐng dǎo - /lead/leading/to lead/leadership/
楼梯
lóu tī - /stair/staircase/
录像
lù xiàng - /video tape/
马虎
mǎ hu - /(adj) careless; not serious/
毛病
máo bìng - /fault/defect/shortcomings/
贸易
mào yì - /(commercial) trade/
玫瑰
méi guī - /(n) rose flower/
美术
měi shù - /the fine arts/art/
明确
míng què - /clear-cut/definite/make clear/clear/
名胜
míng shèng - /a place famous for its scenery or historical relics/scenic spot/
目标
mù biāo - /target/goal/objective/
目的
mù dì - /purpose/aim/goal/target/objective/
目前
mù qián - /at the present time/currently/
哪怕
nǎ pà - /even/even if/even though/no matter how/
耐心
nài xīn - /patient (adjective)/
难道
nán dào - /don`t tell me .../could it be that...?/
难过
nán guò - /feel sorry/be grieved/
能干
néng gàn - /capable/competent/
年龄
nián líng - /(a person`s) age/
纽扣
niǔ kòu - /(n) button/
农民
nóng mín - /peasant/
暖和
nuǎn huó - /warm/nice and warm/
拼命
pīn mìng - /to be ready to risk one`s life (in fighting
品种
pǐn zhǒng - /breed/variety/
平常
píng cháng - /ordinary/common/usually/ordinarily/
平等
píng děng - /equality/
期间
qī jiān - /period of time/time/time period/period/
其实
qí shí - /actually/that is not the case/in fact/really/
其中
qí zhōng - /among/in/
气候
qì hòu - /climate/atmosphere/situation/
谦虚
qiān xū - /modest/
前后
qián hòu - /(n) an approximate time/(n) from beginning to end/(n) everywhere; all about/
悄悄
qiǎo qiǎo - /quietly/
亲自
qīn zì - /personally/
青年
qīng nián - /youth/
晴天
qíng tiān - /sunny/
情绪
qíng xù - /feeling/sentiment/
权利
quán lì - /a power/a right/
全体
quán tǐ - /all/entire/
缺点
quē diǎn - /weak point/fault/shortcoming/
热烈
rè liè - /warm (welcome
热心
rè xīn - /enthusiasm/zeal/zealous/zest/enthusiastic/ardent/warmhearted/
人类
rén lèi - /humanity/human race/mankind/
仍然
réng rán - /still/yet/
日程
rì chéng - /schedule/itinerary/
商场
shāng chǎng - /market/bazaar/
伤心
shāng xīn - /grieve/
商业
shāng yè - /business/trade/commerce/
少年
shào nián - /juvenile/youngster/
时代
shí dài - /age/era/epoch/period/
实际
shí jì - /actual/reality/practice/
食品
shí pǐn - /foodstuff/food/provisions/
时期
shí qī - /a period in time or history/period/time (interval)/phase/
始终
shǐ zhōng - /from beginning to end/all along/
世纪
shì jì - /century/
事实
shì shí - /(the) fact (that)/
事业
shì yè - /cause/undertaking/enterprise/plant/
收获
shōu huò - /acquisition/
收入
shōu rù - /to take in/income/revenue/
首先
shǒu xiān - /first (of all)/in the first place/
树林
shù lín - /woods/grove/forest/
双方
shuāng fāng - /bilateral/both sides/both parties involved/
顺便
shùn biàn - /conveniently/in passing/
丝绸
sī chóu - /silk cloth/silk/
私人
sī rén - /private (citizen)/private/
思想
sī xiǎng - /thought/thinking/idea/
似乎
sì hu - /apparently/to seem/to appear/as if/seemingly/
俗话
sú huà - /common saying/proverb/
速度
sù dù - /speed/rate/velocity/
塑料
sù liào - /plastics/
随便
suí biàn - /as one wishes/as one pleases/casual/
随时
suí shí - /at any time/
特色
tè sè - /characteristic/distinguishing feature or quality/
体育场
tǐ yù chǎng - /stadium/
天堂
tiān táng - /paradise/heaven/
跳槽
tiào cáo - /change jobs/
痛苦
tòng kǔ - /pain/suffering/painful/
痛快
tòng kuai - /jolly/
完整
wán zhěng - /complete/intact/
往往
wǎng wǎng - /often/frequently/
伟大
wěi dà - /great/mighty/large/
未来
wèi lái - /future/tomorrow/approaching/coming/pending/
温度
wēn dù - /temperature/
文学
wén xué - /literature/
文章
wén zhāng - /article/essay/
无论
wú lùn - /no matter what|how/regardless of whether.../
无数
wú shù - /countless/numberless/innumerable/
西医
xī yī - /Western medicine/a doctor trained in Western medicine/
先后
xiān hòu - /early or late/priority/in succession/one after another/
限制
xiàn zhì - /(impose) restrictions/to limit/to bound/to restrict/
香肠
xiāng cháng - /sausage/
相当
xiāng dāng - /equivalent to/appropriate/considerably/to a certain extent/fairly/
想法
xiǎng fǎ - /idea/what (someone) is thinking/to think of a way (to do sth)/
小说
xiǎo shuō - /novel/fiction/{CL 篇}/
笑话
xiào huà - /joke/jest/
写作
xiě zuò - /writing/written works/
新鲜
xīn xiān - /fresh (experience
兴奋
xīng fèn - /(be) excited/
性格
xìng gé - /nature/disposition/temperament/character/
兴趣
xìng qu - /interest (directed towards
学术
xué shù - /learning/science/academic/
迅速
xùn sù - /rapid/speedy/fast/
严格
yán gé - /strict/stringent/tight/rigorous/
严肃
yán sù - /solemn/solemnity/
眼泪
yǎn lèi - /tear/
演员
yǎn yuán - /actor or actress/performer/
阳光
yáng guāng - /sunshine/
阳台
yáng tái - /balcony/porch/
钥匙
yào shi - /key/
叶子
yè zi - /foliage/leaf/
医学
yī xué - /medicine/medical science/study of medicine/
以内
yǐ nèi - /within/less than/
意见
yì jiàn - /view/opinion/
艺术
yì shù - /art/
意外
yì wài - /unexpected/
意义
yì yì - /meaning/significance/
阴天
yīn tiān - /cloudy day/overcast sky/
饮料
yǐn liào - /beverage/
应当
yīng dāng - /should/ought to/
营养
yíng yǎng - /nutrition/nourishment/
用功
yòng gōng - /diligent/industrious (in one`s studies)/
优点
yōu diǎn - /merit/strong point/
悠久
yōu jiǔ - /established/long/
优秀
yōu xiù - /outstanding/excellent/
游客
yóu kè - /traveler/tourist/
尤其
yóu qí - /especially/particularly/
有效
yǒu xiào - /effective/in effect/valid/
语调
yǔ diào - /intonation/
语气
yǔ qì - /tone/manner of speaking/mood/
愿望
yuàn wàng - /desire/wish/
约会
yuē huì - /appointment/engagement/
再三
zài sān - /over and over again/again and again/
暂时
zàn shí - /temporary/provisional/
展览
zhǎn lǎn - /to put on display/to exhibit/exhibition/show/
真实
zhēn shí - /true/real/
政策
zhèng cè - /policy/
直接
zhí jiē - /direct (opposite of indirect)/immediate/directly/straightforward/
植物
zhí wù - /botanical/plant/vegetation/
职业
zhí yè - /job occupation/profession/
只是
zhǐ shì - /merely/simply/only/but/
只要
zhǐ yào - /if only/so long as/
制度
zhì dù - /(political or administrative) system or institution/
至少
zhì shǎo - /(to say the) least/(at the very) least/
中央
zhōng yāng - /central/middle/center/
主要
zhǔ yào - /main/principal/major/primary/
zhuān - /brick/
专家
zhuān jiā - /expert/specialist/
专门
zhuān mén - /specialist/specialized/customized/
准时
zhǔn shí - /on time/punctual/on schedule/
自然
zì rán - /nature/natural/naturally/
自由
zì yóu - /freedom/free/liberty/
租金
zū jīn - /rent/
作家
zuò jiā - /author/
作品
zuò pǐn - /works (of art)/
座位
zuò wèi - /seat/
作用
zuò yòng - /action/activity/actions/acts/effect/to play a role/