Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/183

Click to flip

183 Cards in this Set

 • Front
 • Back
安全
ān quán - /safe/secure/safety/security/
半夜
bàn yè - /midnight/in the middle of the night/
傍晚
bàng wǎn - /in the evening/when night falls/towards evening/at night fall/at dusk/
本领
běn lǐng - /skill/ability/capability/
宾馆
bīn guǎn - /guesthouse/
冰箱
bīng xiāng - /icebox/refrigerator/freezer/
不得不
bù dé bù - /have no choice or option but to/cannot but/have to/can`t help it/can`t avoid/
不管
bù guǎn - /no matter (what
材料
cái liào - /material/data/makings/stuff/
彩色
cǎi sè - /color/multi-colored/
成功
chéng gōng - /success/to succeed/
成熟
chéng shú - /mature/ripe/
吃惊
chī jīng - /to be startled/to be shocked/to be amazed/
重新
chóng xīn - /again/once more/re-/
抽屉
chōu tì - /drawer/
初级
chū jí - /junior/primary/
传说
chuán shuō - /it is said/they say/legend/tradition/legend/tradition/
窗户
chuāng hu - /window/
窗口
chuāng kǒu - /window/
错误
cuò wù - /error/mistake/mistaken/
单词
dān cí - /word/
当时
dāng shí - /then/at that time/while/
倒霉
dǎo méi - /have bad luck/be out of luck/
到底
dào dǐ - /finally/in the end/when all is said and done/
地球
dì qiú - /the Earth/planet/
对象
duì xiàng - /target/object/partner/boyfriend/girlfriend/
而且
ér qiě - /not only ... but also ..../... as well as .../moreover/in addition/
发财
fā cái - /(v) get rich/
繁荣
fán róng - /prosperous/booming (economy)/
丰富
fēng fù - /rich/plentiful/
蜂蜜
fēng mì - /honey/
风俗
fēng sú - /custom/
否则
fǒu zé - /if not/otherwise/else/or else/
妇女
fù nü3 - /woman/
钢琴
gāng qín - /piano/
高架
gāo jià - /overhead/
个子
gè zi - /height/stature/build/size/
更加
gèng jiā - /more (than sth else)/even more/
工资
gōng zī - /wages/pay/
故事
gù shì - /narrative/story/tale/
故乡
gù xiàng - /home/homeland/native place/
关于
guān yú - /pertaining to/concerning/regarding/with regards to/about/
规定
guī dìng - /provision/to fix/to set/to formulate/to stipulate/to provide/
果然
guǒ rán - /really/sure enough/as expected/
好处
hǎo chu - /benefit/advantage/
和尚
hé shang - /Buddhist monk/
忽然
hū rán - /suddenly/all of a sudden/
糊涂
hú tu - /muddled/silly/
花园
huā yuán - /garden/
环境
huán jìng - /environment/circumstances/surroundings/
会话
huì huà - /conversation/
会议
huì yì - /meeting/conference/
活动
huó dòng - /activity/exercise/behavior/
激动
jī dòng - /to excite/to agitate/exciting/
激烈
jī liè - /intense/acute/fierce/
吉利
jí lì - /(adj) auspicious/(n) good luck/
急忙
jí máng - /hastily/
及时
jí shí - /in time/promptly/without delay/timely/
记者
jì zhě - /reporter/journalist/
家务
jiā wù - /household duties/housework/
剪刀
jiǎn dāo - /scissors/
健美
jiàn měi - /(adj) beautiful and strong/
将军
jiāng jūn - /(army) general/
郊区
jiāo qū - /suburban district/outskirts/suburbs/
教师
jiào shī - /teacher/
教训
jiào xun - /(teach someone or learn a) lesson (i.e. obtain wisdom from an experience)/
街道
jiē dào - /street/
接着
jiē zhe - /continue/went on to (do something)/to follow/to carry on/then/after that/
结果
jié guǒ - /outcome/result/
节目
jié mù - /program/item (on a program)/
金融
jīn róng - /banking/finance/financial/
紧张
jǐn zhāng - /critical/tension/nervous/intense/strained/tense/
进行
jìn xíng - /to advance/to conduct/underway/in progress/to do/to carry out/to carry on/to conduct/to execute/
经历
jīng lì - /experience/go through/
精神
jīng shén - /vigor/vitality/drive/spiritual/mental/psychological/
经验
jīng yàn - /to experience/experience/
竞争
jìng zhēng - /to compete/competition/
距离
jù lí - /distance/to be apart/
据说
jù shuō - /it is said that/reportedly/
军事
jūn shì - /military affairs/military matters/military/
可怜
kě lián - /pitiful/
可怕
kě pà - /awful/dreadful/fearful/formidable/frightful/hideous/horrible/terrible/terribly/
课程
kè chéng - /course/class/
困难
kùn nan - /(financial
理发师
lǐ fǎ shī - /barber/
厉害
lì hài - /severe/strict/ferocious/talented/
立刻
lì kè - /forthwith/immediate/prompt/promptly/straightway/thereupon/at once/
粮食
liáng shi - /foodstuffs/cereals/
领带
lǐng dài - /neck tie/
流利
liú lì - /fluent/
流行
liú xíng - /to spread/to rage (of contagious disease)/popular/fashionable/prevalent/(math.) manifold/
乱七八糟
luàn qī bā zāo - /(idiom) in a mess/
麻将
má jiàng - /(n) mahjong(g)/
帽子
mào zi - /hat/cap/
蜜蜂
mì fēng - /bee/honeybee/
密码
mì mǎ - /(secret) code/password/
秘密
mì mì - /secret/
面前
miàn qián - /in front of/facing/presence/
难看
nán kàn - /ugly/unsightly/
内容
nèi róng - /content/substance/details/
能力
néng lì - /capability/capable/able/ability/
年代
nián dài - /a decade of a century (e.g. the Sixties)/age/era/period/
年轻
nián qīng - /young/
农村
nóng cūn - /rural area/village/
脾气
pí qì - /temperament/disposition/temper/
平均
píng jūn - /average/
普遍
pǔ biàn - /universal/general/widespread/commonplace/
普通
pǔ tōng - /common/ordinary/general/average/
钱包
qián bāo - /purse/wallet/
亲切
qīn qiè - /amiable/friendliness/gracious/hospitality/intimate/cordial/kind/close and dear/familiar/
轻松
qīng sōng - /gentle/relaxed/
去世
qù shì - /to pass away/to die/
全部
quán bù - /whole/entire/complete/
确实
què shí - /indeed/really/reliable/real/true/
人家
rén jiā - /other people/
任何
rèn hé - /any/whatever/whichever/whatsoever/
日常
rì cháng - /daily/everyday/
上当
shàng dàng - /be take in/be fooled/be duped/
社会
shè huì - /society/
身材
shēn cái - /stature/
生肖
shēng xiào - /12 animals symbolic of the Terrestrial Branches/
生意
shēng yi - /business/
失望
shī wàng - /be disappointed/to lose hope/to despair/
十分
shí fēn - /fully/completely/very/
时髦
shí máo - /vogue/
实在
shí zài - /in reality/honestly/really/verily/concrete/
事物
shì wù - /thing/object/
收音机
shōu yīn jī - /radio/
随着
suí zhe - /along with/in the wake of/following/
隧道
suì dào - /tunnel/
提前
tí qián - /to shift to an earlier date/to bring forward/to advance/
体重
tǐ zhòng - /body weight/
条件
tiáo jiàn - /condition/prerequisite/factor/
调皮
tiáo pí - /naughty/mischievous/unruly/
同时
tóng shí - /at the same time/simultaneously/
偷偷
tōu tōu - /stealthily/secretly/covertly/on the sly/
突然
tū rán - /sudden/abrupt/unexpected/
外地
wài dì - /parts of the country other than where one is/foreign lands/
完全
wán quán - /complete/whole/totally/entirely/
尾巴
wěi ba - /tail/
位置
wèi zhi - /position/place/seat/
屋子
wū zi - /house/room/
武器
wǔ qì - /weapon/arms/
武术
wǔ shù - /wushu
现代
xiàn dài - /modern times/modern age/modern era/Hyundai
相连
xiāng lián - /to link/to join/link/connection/
相同
xiāng tóng - /identical/same/
箱子
xiāng zǐ - /(n) box/chest/trunk/bin/
消息
xiāo xi - /news/information/
效果
xiào guǒ - /result/effect/
辛苦
xīn kǔ - /hard/exhausting/with much toil/
心情
xīn qíng - /mood/frame of mind/
新闻
xīn wén - /news/
信心
xìn xīn - /confidence/faith (in someone or something)/
信用卡
xìn yòng kǎ - /credit card/
严重
yán zhòng - /grave/serious/severe/critical/
眼镜
yǎn jìng - /spectacles/eyeglasses/
也许
yě xǔ - /perhaps/maybe/
一阵
yī zhèn - /a burst/a fit/a peal/
一切
yí qiè - /all/every/everything/
一下子
yí xià zi - /in a short while/all at once/all of a sudden/
因此
yīn cǐ - /that is why/for that reason/therefore/for this reason/
印象
yìn xiàng - /impression/
勇敢
yǒng gǎn - /brave/
永远
yǒng yuǎn - /forever/eternal/
用力
yòng lì - /exert oneself (physically)/put forth one`s strength/
幼儿园
yòu ér yuán - /kindergarten/nursery school/
于是
yú shì - /thereupon/as a result/consequently/thus/hence/
原来
yuán lái - /original/former/originally/formerly/at first/
原因
yuán yīn - /cause/origin/root cause/reason/
院子
yuàn zi - /courtyard/
早晨
zǎo chén - /early morning/
战争
zhàn zhēng - /war/conflict/
丈夫
zhàng fu - /husband/
着急
zháo jí - /worry/feel anxious/
真正
zhēn zhèng - /real/true/genuine/
正确
zhèng què - /correct/proper/
政治
zhèng zhì - /politics/political/
质量
zhì liàng - /quality/mass (in physics)/
重量
zhòng liàng - /weight/
著名
zhù míng - /famous/noted/well-known/celebrated/
自从
zì cóng - /since (a time)/ever since/
总是
zǒng shì - /always/