• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
穿着 chuānzhuó
dress; apparel
裤子 kùzi
trousers; pants
雨衣 yǔyī
raincoat
游泳衣 yóuyǒngyī
swimsuit
戴眼镜 dài yǎnjìng
v.o. wear glasses
儿童 értóng
children
成年人 chéngniánrén
adult
动物 dòngwù
animal
马的动物 mǎ de dòngwù
horse
象的动物 xiàngde dòngwù
image of an animal
拿着 názhe
hold (in the hand)
把 bǎ
grasp, hold
工具 gōngjù
tool; instrument
辆 liàng
car
大轿车 dàjiàochē
big van /bus
戴 dài
put on
顶 dǐng
top (mw for hat, sedan
车轮 chēlún
wheel
帐篷 zhāngpeng
tent
伞 sǎn
umbrella
箱子 xiāngzi
chest; box; case
chuán 船
boat;ship
tái 台
platform; table
正方形 zhèngfāngxíng
square
圆 yuán
circle
最近 zuìjìn
recently/soon
黄 huáng
yellow
绿 lǜ
green
红 hóng
red
蓝 lán
blue
澄 chéng
orange
褐 hè
brown
紫 zǐ
purple
黑 hēi
black
灰 huī
grey
长方形 chángfāngxíng
rectangle
留长发 liú chángfà
keep or have long hair
短 duǎn
short (not 长)
三角形 sānjiǎoxíng
triangle
左手 zuǒshǒu
left hand
右手 yòushǒu
right hand
里有 lǐyǒu
in the hands
只 杯子 zhǐ bēizi
cup (measure word)
拿 ná
hold
指 zhǐ
finger, point
另 lìng
other
弹 dàn
v. catapult, shoot
吉他 jítā
guitar
麦克风 màikèfēng
microphone
歌手 gēshǒu
singer
准转 zhǔnzhǔan
allow turn
形 xíng
form; curve
弯 wān
curve, bend
停车 tíngchē
stop a car
圆形 yuánxíng
circular
扇窗户 shànchuānghù
window
块 kuài
piece (M: street signs)
路牌 lùpái
street signs
袋鼠 dàishǔ
kangaroo
鹿 lù
deer
戴眼镜 dàiyǎngjìng
to wear
椅子 yǐzi
chair
桌子zhōuzi
table; desk
周围zhōuwéi
vicinity
眼睛 yǎnjīng
eye
鼻子bí zi
nose
嘴 zuǐ
mouth
摸mō
feel, stroke
耳朵 ěrduō
EAR
脚 jiǎo
feet
双脚 shuāngjiǎo
two, both feet
胳膊 gēbo
arm
膝 xī (xīgài)
knee
双壁肘 bìzhǒu
pair, twin, double
脸 liǎn
face
食物 shíwù
food; edibles
下巴 xiàba
lower jaw, chin
疏shū
sparse, scanty
胡萝卜 húluóbo
carrot
黄瓜 huángguā
cucumber
磨菇 mógū
mushroom
酸奶 suānnǎi
yogurt
菜花 càihuā
cauliflower
葱头 cōngtóu
onion
胡椒 hújiāo
(not hot) pepper
结亲[結親] jiéqīn
marry; get marry
婚嫁 ¹hūnjià
v. marry ◆n. marriage
出嫁 ²chūjià
v.o. marry (of women)
出阁[-閣] ²chūgé
v.o. marry (of females)
结婚 jiéhūn
get married; marry