Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kuang4quan2shui3
mineral water
jian3
minus
jing4zi
mirror
cuo4wu4
mistake
xian4dai4
modern
mo2tuo1che1
motorcycle
zheng3qi2
neat; tidy
zhen1
needle
liang2kuai
nice and cold; pleasantly cool
bu2dan4...er2qie3
not only....but also
bian4tiao2
note
tong1zhi1,tong1 gao4
notice
xiao3shuo1
novel; short story
hu4shi
nurse
zhi2yuan2
office worker; staff
...zhi1yi1
one of...
dui4
pair of things -- can be used for all sorts of animals, inanimate things, a couple
bao1guo3
Package
bing4ren2
patient; invalid
nong2min2
peasant, farmer
shi2qi3,jian3 qi3
pick up
tu2pian4
picture; photograph (see zhao pian for photograph)
jia1
plus
shi1
poem; poetry; verse
xin4xiang1
post-office box, letter box, mail box
zheng1gui4
precious; valuable
yao4fang1
prescription
jiao4shou4
professor
jie2mu4
program; item
jin4bu4
progress; advance; to progress; to make progress
cai2chan3
property
cheng2yu3
proverb; idiom
gong1gong4
public
zhi4liang4
quality
shou1yin1ji1
radio
yu3yi1
raincoat
shou1ju4
receipt
zui4jin4
recently; lately
ji4lu4
record
lu4yin1
recordings (aural)
cai2pan4
referee; umpire; to act as a referee; to judge
cheng2ji1
result; achievement
feng1fu4
rich; abundant; to enrich
ma3lu4, lu4, jie1 dao4
road; street
chi3
ruler (a foot, mw)
nan2guo4, sheng1 xin1
sad
ping2'an1, an1 quan2
safe, well
yi2yang4, tong2 yang4
same; identical, equal; together; prep. with; conj. and as well as; with
pai2zi
sign; plate, brand
jian3pu3
simple and unadorned