Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to begin
kai1shi3
Europe
Ou1 Zhou1
open ( like the door is open)
kai1
to open ( like please open the door)
da3 kai1
(of weather) fine; bright; clear
qing2
cloudy day
yin 1
fog
(xia4)wu4, ( or you3 wu4)
snow
xia4 xue3
mistake, do it wrong
cuo4 le
Africa
Fei1 Zhou1
Asia
Ya4 Zhou1
Language
Yu3yan2
Polytechnic
Gong1ye4
Beijing opera
jing1ju4
Britain
Ying1guo2
Christmas Day
Sheng4dan4 jie2
France
Fa3guo2
Germany
De2guo2
Korea
han2 guo2
Museum
Bo2wu4guan3
card
ka3 pian4
Oceania
Da4yang2 Zhou1
Russia
E2guo2
South America
Nan2 Mei3 Zhou1
North America
Bei3 Mei3 zhou1
a dozen
yi4 da2
advertisement
guang3 gao4
public
gong1yong4( or gong1 gong4)
study abroad
liu2xue2
a time measure word ,liang3 bian4 = twice
bian4
abroad
guo2wai4, hai3 wai4
actor or actress; performer
yan3yuan2
adviser, kan3 sao1 ting
gu4wen4
afterwards; later
hou4lai2
appointment
yu4 yue1
art
yi4shu4
article, essay
wen2zhang1
at that time, then
dang1shi2
basketball game
lan2qiu2sai4
besides; except
chu2le...yi3wai4
blood pressure
xue4ya1
boat
chuan2
body temperature
ti3wen1
body; health
shen1ti3
building; to build, to construct
jian4zhu4
by (indicating passive voice) the problem solved by him
bei4
calendar
ri4li4
can; be able to; (capability + enough, sufficient)
neng2gou4
capability, skill
neng2li4
chairman
zhu3xi2