Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Boek der Oden (Shijing)
1000-600, 305 gedichten | Zhou 1045-256 vchr | - Hymnen (song) : plechtigheden | - Grote lofzangen (daya) : leven hoge adel, Zhou vorsten 10-9e eeuw | - Kleine lofzangen (xiaoya) : level lagere adel 8-7e eeuw | - Wijzen uit Staten (guofeng) : grootste | strijdverhalen niet bloederig
shi yan zhi
poezie is het verwoorden van gevoelens
wen yi zai dao
teksten dienen als voertuig van de weg -> didactisch
Boek der Oorkonden (shujing/shangshu)
| Zhou dynastie | 50 teksten, chronologisch | toespraak of betoog | hoge oudheid, laatste tekst 626 vchr | oudst bekende boek met geschiedenis
Shiji
Optekeningen hofhistoriograaf | - benji : Analen | - biao : Tabellen | - shu : Verhandelingen | - shijia : Erfelijke geslachten | - liezhuan : Exemplarische overleveringen; biografieen | objectiviteit?
Sima Qian
147-87 vchr | vervolgt werk vader Sima Tan | Keizer Wu (r 140-87) | 98 verdedigde generaal, straf castratie
Klassiek der bergen en zeeen
| Shan hai jing | veel overeenkomsten in dieren andere verhalen europa
Hanshu
Boek der Han | door Ban Gu en Ban Zhao | beschrijft West-Han 209 vchr tot 23 na | geschreven in 1e eeuw na | na de hanshu wordt alles vrij saai en weinig literair
Ban Gu
32-92 na
Ban Zhao
zusje, maakte het af
parallel proza
steeds 2 zinnen zelfde opbouw | rond 7e eeuw ontstaan
Han Yu
rond 800 na | Guwen stroming | zuiver confucianisme | afkeer boeddhisme | nadruk op inhoud boven vorm, verzette zich tegen parallel proza | Filosofen en Shiji als voorbeeld
Guwen
oude proza
Chuanqi
korte verhalen in klassieke schrijfstijl | tijdens Tang 618-907 populair | opleving in Ming 15-16e eeuw | 'overleveringen van vreemde zaken' | voorbeeld: Verslag van de oude spiegel
Verslag van de oude spiegel
| door Wang Du 1e helft 7e eeuw
Bai Xingjian
rond 800 | schreef Li Wa zhuan
Li Wa zhuan
verhaal hoertje en student | wonder: deugd hoertje | hoofdpersoon sukkel | moet geholpen worden door een vrouw | vermakelijk
Witte Gobbin
- herkenbaar | - fatalisme, berusting in het lot | - vrouw moet ze redden
Tao Qian
roepnaam: Tao Yuanming | rond 400 na | onbeduidende ambtelijke carriere | geen zin om te knielen voor ambtenaar | bezong vreugden van het leven op het land | genre: tianyuan shi | drukt ook wanhoop aan niet kunenn veranderen | pas sinds Song populair | zie: Perzikbloessembron
Perzikbloessembron
visser vindt grot, aan andere kant mensen blijven steken in | vorige dynastie, daoistische wuwei, heel fijn | bindt touwtje aan boom maar vindt het nooit terug | Utopia
tianyuan shi
Vreugden van akker en gaarde
Tang
618-907 | - chu tang, vroege : 7e | voorzetting hofpoezie | - sheng tang, hoge : 700-785 (8e) | bloei moderne poezie | - zhong tang, midden : 785-835 (begin 9e) | na An Lushan, maatschappelijke ontwrichting, | herbezinning op het wezen en literatuur | - wan tang, late : 835-900 (eind 9e) | verfijning/gekunsteldheid | Confucianisme speelde geen grote rol
Wang Wei
8e eeuw (sheng) | ambtenaar, Chang'an | landschaps- en gelegenheidspoezie
Li Bai
(ook Li Tai Bai) | 8e eeuw (sheng) | turkse afkomst? | koos bij An Lushan voor de verkeerde kant -> verbannen | 4 vrouwen gehad | spontaan, eenvoudig taalgebruik, variabele regellengte | Zuipen, Daoisme, Poezie | diploma Daoisme | 744 ontmoeting Du Fu | 1940-70 kritiek CCP ivm daoisme
Du Fu
8e eeuw | kende Li Bai | moderne poezie, normdicht | welbewuste dubbelzinnigheid | verslag omzwervingen An Lushan | sociaal geinspireerd en landschap | CCP lyrisch vanwege beschrijving misstanden
Bai Juji
begin 9e (zhong) | jonge ambtenaar | kritiek misstanden | 815 verbannen | dat verstekte boeddhistische sympathieen | jaren 20 prefect Hangzhou, Suzhou | landschap en sociaal bewogen | vanaf 10e eeuw populair in Japan | 'Kolenbranden in de bergen' of zoiets
Fu
uitputtende beschrijving | voor voordracht, niet zang | vaste regellengte minder belangrijk | allerlei onderwerpen
Shi
gedichten | Jinti shi
Li Qingzhao
begin 12e eeuw | 1084-1151 | genre: ci | 1126 vak Noordelijke Song, rijkdom kwijt | weduwe | gevoelens
Ci
liederen | ontstond 8e eeuw | door nieuwe instrumenten en melodieen uit rest azie | elk liedvorm eigen regels
Nüshu
vrouwenschrift | rond 1850 in Henan ontwikkeld | inmiddels dode taal
Pu Songling
eind 17e eeuw | 1640-1715 | haalde laag examen | prive secretais bij rijke familie in Shandong | auteur Liaozhai Zhiji | nog steeds populair | afsluitend moralistisch stukje | biografieen
Liaozhai Zhiji
Optekeningen van vreemde zaken uit het studeervertrek van Ledigheid | 500 notities over uitzonderlijke zaken
Chuanqi
korte verhalen in klassieke schrijftaal | ontwikelde zich uit dingen in 2-6e eeuw | opbloei in Tang | later verdrongen door biji | hoogtepunten weer in Ming en Qing
biji
penseeloptekeningen
Feng Menglong
begin 17e | rijke familie in Suzhou | redacteur in Suzhou en Nanjing | laatste jaren Ming districtsmagistraat Fujian | uitgever huaben San Yan | - je kunt gestraft worden voor daden voorouders (boeddh.) | - hu2 (vos) als naam; vossen bovennatuurlijke krachten (daoisme) | - zakelijk verteld | - machtige daoisten zijn afstotelijk | onder andere: Pingyao Zhuan
Pingyao Zhuan
onderwerping der monsters | beschrijft opstand rond 1050 | geshciedenis vossenfamilie
San Yan
drie bundels van 40 novellen | - Gujin xiaoshuo : verhalen van verleden en heden | - Jingshi tongyan : algemeen geldige woorden om de wereld op te schrikken | - Xingshi hengyan : Bestendige woorden om wereld te wekken
huaben
korte verhalen in eigentijdse spreektaal | novelle | sinds 2e helft 13e eeuw | vanaf 1620 bloei | gaat terug op beroepsvertellers Song
Shi Nai'an
14e | schreef verhaal van de wateroever
Luo Guanzhong
14e | werkte waarsch. samen met Shi | San Guo zhi yanyi
San Guo zhi yanyi
geschiedenis 180-280 | Gele Tulbanden, etc
Shuihu Zhuan
Het verhaal van de wateroever | nobele bandieten Liangshan moeras | onder leiding van Song Jiang | historische kern | aanwijzingen verteller | berijmde passages | verteld door vertellers: cliffhangers
Wu Cheng'en
16e
Xiyou Ji
De reis naar het westen | door Wu Cheng'en | aap, varken, paard | doel naar India voor soettra's
Cao Xueqin
18e | De droom in de rode kamer | gunsteling Kangxi
Hong Lou Meng
De droom in de rode kamer | rijke familie Jia in Nanjing | razzia keizer na beschuldigingen | koppige mens = kei | dus ook Shitou ji : verhaal van een kei | - microcosmos metn goed en slecht | - realisme
jianghu
broederschap van meren en rivieren | reizen rond, net gilden | tegenwoordig ook naam voor internet communities
zhanghui xiaoshuo
roman in hoofdstukken | traditionele chinese roman
ze
1 hoofdstuk 2 delen
dong & jing
actie en kalmte, wu en wen | niet per se in 1 hoofdstuk
Peking opera
contrast leeg toneel / kleurrijke costuums | bij tempelfestivals | bij bereiken hoogste punt gebouw | improvisatie mogelijk in zangstukken | vanaf je 7e trainen | op je 10e wordt je rol vastgelegd | rekken klanken | geweld gestyleerd | aan eind van scene wordt publiek aangekeken | vervreemding van publiek | dan
liang xiang
gestilleerde pose aannemen
Mei Lanfang
1894-1961 | gebruikte wel uitgebreide decors
Lu Xun
pseudo voor Zhou Shuren
Zhou Shuren
1881-1936 | grootvader omkoopschandaal | vader ziek, familie verarmde | jonge chinese intellectueel | studie Nanjing en Tokyo | vertaalde duits naar wenyan | schreef Kuangren riji en Kong Yiji
Kuangren riji
Dagboek van een gek | baihua | vage tijdsaanduiding | naar westerse voorbeelden | aanval traditionele confucianistische waarden | kannibalistische maatschappij | inleiding maakt het realistischer, net als klassieke verhalen | ironie benoeming ambtenaar
Kong Yiji
personage | geleerde die maar niet slaagt voor examens | arm, steelde vaak bij werkgevers, dus afgeranseld | weerspiegelingen social verhoudingen | lange mouwen (rijk) maar geen geld voor een andere | naam verwijst naar kaligrafische oefenteksten
4 mei beweging
4 mei 1919 | protestactie van oa studenten tegen Versailles | tijdschriften opgericht in baihua
ren chi ren
mensen eten mensen | maatschappij van binnen corrupt
jiujiu haizi
red de kinderen | neerslaan van studenten demonstratie | redden kinderen = redden toekomst
1917
literaire revolutie, baihua, xinqingnian | jaren 20 geen grote roman, de taal stond nog niet vast
Mao Zedong
1942 in Yan'an: literatuur in dienst van het volk
Taiwan
17e eeuw nederland 40 jaar bezetter | 1624-1662 | - transcriptiesysteem inheemse talen (voor contracten en bijbel) | - belasting | - land verdeeld | 1895-1945 jappen | - iedereen leerde japans | - wegen, spoorlijnen, suikerriet | - strategische plek | na 1945 KMT
Taiwan onder KMT
stelletje fascisten | japans verboden: geen leraren meer die taal konden leren | sigaretten incident 28 feb 1947 | roofbouw want taiwan was tijdelijk | 49-87 staat van beleg: | - restricties pers | - restricties literatuur (ook Lu Shun) | - kunst in 45 van vasteland meegenomen
Walis Nokan
1961-nu | Aboriginal | - oorlog voeren, jagen | - weefwerk | - hogere berggebieden | redacteur Hunter Culture (poezie) | schrijft over contracten chinezen en inheemse bevolking | zalm die terugkeert: heel dubbel: nieuw leven & dood
Bai Xingyong
1937-nu | zoon KMT officier | welgesteld | schrijft over militairen, bediendes, klassenverschillen | hoofdpersonen altijd band met vasteland | literair tijdschrift met geld familie | 1959-60 teksten vertalen | veel studeren in VS, veel gebleven (hun kwalijk genomen)
waishengren
immigrant uit vasteland
Culture Revolutie
1966-77 | officieel in '69 afgelopen | in 77 arreestatie Bende van Vier (oa Jiang Qing)
Jiang Qing
echte naam Li Shimeng (1914-1991) | 4e vrouw Mao | actrice Shanghai | Moderne Revolutionaire Peking Opera | leider tijdens CR ministerie Cultuur | 8 model opera's
8 model opera's
de enige die opgevoerd mochten worden rijdens CR
Revolutionaire Model Opera / gemingxiandaju?
| simplistisch | overduidelijk goed/slecht | schterikken marginale rol (geen identificatie) | westerse instrumenten | veel meer acteurs dan gewoonlijk | 1 mei acteurs in vrijetijdskleding | voorbeeld: Red Detachment of Women
Het verhaal van de Rode Lantaarn
| opera voorbeeld
3 prominenties
normale mensen, helden, superhelden
Heroic Sons and Daughters
| film uit 1964 | Koreaanse oorlog | familieverhaal, daarom tijdens CR niet toegestaan | muziek heel westers, Sovjet model
Het Oosten is Rood
film 1965 | Mao cultus
Breaking with old ideas
| film over landbouwschool | intellectueel heeft bril
Bei Dao
pseudo voor Zhao Zhenkai (1949-nu) | in Peking geboren | 1978-80 tijdschrift Jintian | later in legale circuit | 1983 zondebok Compagne tegen Geestelijk Vervuiling | reisde veel rond over de wereld | mocht na steun studenten 1989 het land niet meer in | 1994 mislukte terugkeer | 5 juni weggegaan uit china | verhuisde vaak | heeft in Leiden gewoond | contact met Chinees aan het verliezen | schrijft wel nog steeds in chinees | zijn werk is nu in china te koop
Tiananmen neerslaan protest
| 4 juni 1989
Jintain / Vandaag
1978-80 | illegaal | artistiek | poezie die het grijze opzocht (na zwart/wit CR) | 1990 opnieuw opgericht in ballingschap
Menglong shiren
duistere dichters | meerdere keren lezne om te begrijpen | vrije interpretatie
Chen Cun
1954-nu | pseudo van Yang Yihua | Shanghai | tijdens CR op platteland | sinds jaren 80 schrijver | internet | scherpe humor | man-vrouwverhoudingen
Mian Mian
1970-nu | Shanghai | modellen: rockzangers, hoeren, junks, homo's | zou decadente invloed uitoefenen op jongeren | 2000 romand Candy | zou nu haar lever gebeterd hebben
Meinü zuojia
sexy vrouwelijke schrijvers |