Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
打 发
dǎ fā
send
离 去
lí qù
leave
前 夫
qián fū
ex-husband
怎 接
zěn jiē
土 地
tǔ dì
village god
玷 污
diàn wū
stain
娼 妓
chāng jì
prostitute
情 人
qíng rén
lover
行 淫
xíng yín
身 边
shēn biān
by one's side
举 目
jǔ mù
look
观 看
guān kàn
watch
光 秃
guāng tū
bright bald (beaten path)
道 路
dào lù
roadway
污 辱 de 秽 迹
wū rǔ de huì jī
raped
路 旁
lù páng
other side road
等 候
děng hòu
wait
旷 野
kuàng yě
wilderness
卖 淫
mài yín
prostitute
甘 霖
gān lín
good rain
停 止
tíng zhǐ
stop
春 雨
chūn yǔ
spring rain
当 娼 满 脸
dāng chāng mǎn liǎn
淫 色
yín sè
恬 不 知 耻
tián bù zhī chǐ
not embarrassed
呼 叫
hū jiào
call out
年 轻
nián qīng
young
密 友
mì yǒu
close friends
怎 会
zěn huì
how together
长 久
cháng jiǔ
long time
坏 怒
huài nù
bad anger
永 远
yǒng yuǎn
always
之 后
zhī hòu
after
尽 情
jìn qíng
until heart's content
在 位
zài wèi
reign
不 忠
bù zhōng
not loyal
高 山
gāo shān
alpine
茂 盛 树
mào shèng shù
luxuriant tree
一 直
yī zhí
straight
注 视 着
zhù shì zhe
gaze
诡 诈 背 信
guǐ zhà bèi xìn
treach·er·ous
通 奸
tōng jiān
adultery
离 婚 文 书
lí hūn de wén shū
divorce document
当 做
dàng zuò
一 回 事
yī huí shì
石 头
shí tóu
stone
木 头
mù tóu
tree
一 切
yī qiē
all
真 心
zhēn xīn
sincere
假 意
jiǎ yì
pretend
guī
wish
正 义
zhèng yì
justice
北 方
běi fāng
north
宣 告
xuān gào
declare
叛 逆
pàn nì
rebel
不 会
bù huì
unlikely
板 着
bǎn zhe
drop
面 孔
miàn kǒng
face
怒 视
nù shì
glare at
忠 贞
zhōng zhēn
长 久
cháng jiǔ
怀 怒
huái nù
看 出
kàn chū
see
罪 过
zuì guò
sins
冒 犯
mào fàn
offend
四 处
sì chù
all around
奔 跑
bēn pǎo
run
追 随
zhuī suí
follow
shén
god