Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/131

Click to flip

131 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
一下
yī xià
一口闷
yī kǒu mēn
一点
yī diăn
一起
yī qǐ
丈夫
zhàng fu
上网
shàng wǎng
不会
bù huì
不是
bù shì
dōng
liǎng
mǎi
le/liǎo
shì
rén
什么
shén me
cóng
你们
nǐ men
你好
nǐ hǎo
zuò
健康
jiàn kāng
公园
gōng yuán
zài
jī / jǐ
出来
chū lái
医院
yī yuàn
yòu
又要
yòu yào
发财
fā cái
可以
kě yǐ
chī
tǔ / tù
ma
bā / ba
ne
哪里
nǎ lǐ
chàng
唱歌
chàng gē
á / à / a
喜欢
xǐ huan
ma
圣诞节
shèng dàn jié
zài
duō
头疼
tóu téng
hǎo
客气
kè qi
duì
左拐
zuǒ guǎi
巧克力
qiǎo kè lì
bāng
dāng
wǎng
恭喜
gōng xǐ
xiǎng
我们
wǒ men
我的
wǒ de
手表
shǒu biǎo
报纸
bào zhǐ
拉面
lā miàn
敬酒
jìng jiǔ
shì / shì
晚饭
wǎn fàn
有空
yǒu kòng
lái
汉语
hàn yǔ
没问题
méi wèn tí
爸爸
bà ba
特别
tè bié
wán
现在
xiàn zài
用完
yòng wán
电视
diàn shì
电话
diàn huà
de
kàn
看到
kàn dào
看看
kàn kan
真的
zhēn de
知道
zhī dao
wǎn
礼物
lǐ wù
结婚
jié hūn
gěi
néng
自行车
zì xíng chē
舒服
shū fu
苹果
píng guǒ
yào
shuì / shuō
qǐng
shéi / shuí
谢谢
xiè xie
zǒu
超市
chāo shì
身体
shēn tǐ
chē
guò
hái / huán
zhè / zhèi
sòng
guàng
邮局
yóu jú
重要
zhòng yào
随便
suí biàn
bǎo
香水
xiāng shuǐ
香菜
xiāng cài
马路
mǎ lù
紧张
紧急
jin3
tight, urgent
jin3 zhang
nervous
jin3 ji2
urgent
yin
sound
fa yin
pronounce
yin yue4
music
yin yue hui4
concert
jin3
jin3
tight, urgent