Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
概观
gài guān
灿烂
càn làn
面临
miàn lín
辽阔
liáo kuò
duān
赤日炎炎
chì rì yán yán
盛夏
[chéng shèng] xià
景象
jǐng xiàng
汇合
huì [gě hé]
朝阳
[cháo zhāo] yáng
直辖市
zhí xiá shì
阶梯
jiē tī
屋脊
wū jǐ
矗立
chù lì
茂盛
mào [chéng shèng]