Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
追逐
zhui1 zhu2
住宅
zhu4 zhai2
戰爭
zhan4 zheng1
捉住
zhuo1 zhu4
超產
chao1 chan3
唇齒
chun2 chi3
查證
cha2 zheng4
櫥窗
chu2 chuang1
少數
shao3 shu4
審視
shen3 shi4
神聖
shen2 sheng4
師生
shi1 sheng1
仍然
reng2 ran2
閏日
run4 ri4
贅述
zhui4 shu4
專任
zhuan1 ren4
值日
zhi2 ri4
恥辱
chi3 ru3
熾熱
chi4 re4
潮濕
chao2 shi1
順暢
shun4 chang4
善終
shan4 zhong1
水準
shui3 zhun3
乳汁
ru3 zhi1
儒術
ru2 shu4