Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bèi - /learn by heart/the back of the body/
背骨
bèi gǔ - /spine/
鼻子
bí zi - /nose/
脖子
bó zi - /neck/
大腿
dà tuǐ - /thigh/
肚子
dù zi - /belly/abdomen/
耳朵
ěr duo - /ear/
小腿
xiao3 tui2 - calf of leg
fèi - /lung/
肝脏
gān zàng - /liver/
睾丸
gāo wán - /testicle/
骨头
gú tou - /bone/man of character/
喉咙
hóu lóng - /throat/
胡子
hú zi - /beard/moustache or whiskers/facial hair/
肌肉
jī ròu - /muscle/flesh/
肩膀
jiān bǎng - /shoulder/
jiǎo - /a kick/foot/role/
脚踝
jiǎo huái - /ankle/
脚趾
jiǎo zhǐ - /toe/
liǎn - /face/
脸颊
liǎn jiá - /cheek/
眉毛
méi mao - /eyebrow/
拇指
mǔ zhǐ - /thumb/
脑子
nǎo zi - /brains/mind/
皮肤
pí fū - /skin/
屁股
pì gu - /buttocks/bottom/arse/end/butt/
前额
qián è - /forehead/
rǔ - /breast/milk/
乳头
rǔ tóu - /nipple/
嗓子
sǎng zi - /throat/voice/
舌头
shé tóu - /tongue/
神经
shén jīng - /nerve/
肾脏
shèn zàng - /kidney/
shǒu - /hand/convenient/
胳膊
ge1 bo4 - /arm/
手掌
shǒu zhǎng - /palm/
手指
shǒu zhǐ - /finger/
手肘
shǒu zhǒu - /elbow/
锁骨
suǒ gǔ - /collarbone/clavicle/
tóu - /head/
头发
tóu fa - /hair (on the head)/
tuǐ - /leg/
臀部
tún bù - /butt/buttocks/
wàn - /wrist/
wèi - /stomach/
膝盖
xī gài - /knee/
下巴
xià ba - /chin/
xiě - /blood/
心脏
xīn zàng - /heart/
xiōng - /chest/bosom/heart/mind/thorax/
牙齿
yá chǐ - /dental/tooth/
眼睛
yǎn jīng - /eye/
yāo - /waist/
阴部
yīn bù - /vagina/private parts/
阴道
yīn dào - /vagina/(curse) cunt/
阴茎
yīn jīng - /penis/
zhī - /limb/
指关节
zhī guān jié - /knuckle/
zuǐ - /mouth/
嘴唇
zuǐ chún - /lip/
腹部
fu4 bu4 - abdomen
bi4 - arm
睫毛
jié máo - eyelash
汗毛
hàn máo - armhair
眼珠
yǎn zhū - pupil
后脑勺
hòu nǎo sháo - back of head
胸膛
xiōng táng - chest
肚脐
dù qí - navel
手心
shǒu xīn - palm of hand
手背
shǒu bèi - back of hand
食指
shí zhǐ - forefinger
中指
zhōng zhǐ - middle finger
无名指
wú míng zhǐ - ring finger
小指
xiǎo zhǐ - little finger
上臂
shàng bì - upper arm
下臂
xià bì - lower arm
手臂
shǒu bì - arm
脚后跟
jiǎo hòu gēn - heel
脚掌
jiǎo zhǎng - sole of foot
髋骨
kuān gǔ - hipbone
kuà - thigh/hip
指甲
zhī jia - fingernail
腰椎
yāo zhuī - base of spine
脊椎骨
jǐ zhuī gǔ - spine
头骨
tóu gǔ - skull