Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
创世纪
chuàngshìjì
出埃及记
chūāijíjì
利未记
lìwèijì
民数记
mínshùjì
申命记
shēnmìngjì
约书亚记
yuēshūyàjì
士师记
shìshījì
路得记
lùdejì
撒母耳记上
sāmǔěrjìshàng
撒母耳记下
sāmǔěrjìxià
列王记上
lièwángjìshàng
列王记下
lièwángjìxià
历代志上
lìdàizhìshàng
历代志下
lìdàizhìxià
以斯拉记
yǐsīlājì
尼希米记
níxīmǐjì≈
以斯帖记
yǐsītiějì
约伯记
yuēbójì
诗篇
shīpiān
箴言
zhēnyán
传道书
chuándàoshū
雅歌
yǎgē
以赛亚书
yǐsàiyàshū
耶利米书
yēlìmǐshū
耶利米哀歌
yēlìmǐāigē
以西结书
yǐxījiéshū
但以理书
dànyǐlǐshū
何西阿书
héxīāshū
约珥书
yuēěrshū
阿摩司书
āmósīshū
俄巴底亚书
ébādǐyàshū
约拿书
yuēnáshū
弥迦书
míjiāshū
那鸿书
nǎhóngshū
哈巴谷书
hābāgǔshū
哈该书
hāgāishū
哈该书
hāgāishū
撒迦利亚
sājiālìyà
玛拉基书
mǎlājīshū