Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
教练
jiào liàn
coach
陪练
péi liàn
training; tutor
要命
yào mìng
extremely; frighteningly; very
zhào
million
数目
shù mù
amount
首先
shǒu xiān
first of all
其次
qí cì
second
着迷
zháo mí
to be crazy about
球员
qiú yuán
ball player
绝无仅有
jué wú jǐn yǒu
only one
实话
shí huà
truth
自豪
zì háo
be proud of sth.
国籍
guó jí
nationality
生涯
shēng yá
career
of those
国内
guó nèi
within the country
同胞
tóng bāo
fellow countryman
自吹自擂
zì chuī zì léi
blow one’s own horn
恶劣
è liè
abominable
嗤之以鼻
chī zhī yǐ bí
treat with contempt
禁不住
jīn bú zhù
can’t help (doing sth)
自传
zì zhuàn
autobiography
退休
tuì xiū
retire
官员
guān yuán
official
去世
qù shì
pass away
人物
rén wù
figure; important person; character
例外
lì wài
be an exception
明星
míng xīng
star
被迫
bèi pò
to be forced
最终
zuì zhōng
finally
状元
zhuàng yuán
the very best
集体
jí tǐ
collective
荣誉
róng yù
credit; honor
舞台
wǔ tái
arena; stage
展现
zhǎn xiàn
develop
风采
fēng cǎi
elegant demeanour
阻止
zǔ zhǐ
hold back
然而
rán ér
however
fàn
commit
shén
god
固然
gù rán
no doubt
谈论
tán lùn
talk about
媒体
méi tǐ
medium
赞扬
zàn yáng
commend
言过其实
yán guò qí shí
exaggerate; overstate
销售
xiāo shòu
sell
拥有
yōng yǒu
own
性能
xìng néng
performance
玩具
wán jù
toy
收藏
shōu cáng
collect
古董
gǔ dǒng
antique
新潮
xīn cháo
fashion; fashionable
经销
jīng xiāo
sell on commission
形象
xíng xiàng
image
代言人
dài yán rén
spokesman
乐意
lè yì
be willing
毕竟
bì jìng
after all
辛勤
xīn qín
hardworking
运气
yùn qì
fortune
观点
guān diǎn
point of view