Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(ming2) xue2 sheng1
student
(wei4) yi1 sheng1
doctor
(wei4) hu4 shi4
nurse
(wei4) ji1 xie4 gong1
mechanic
(wei4) ji1 xie4 gong1
police man
(wei4) mu4 jiang4
carpenter
(wei4) ya2 yi1
dentist
(wei4) ke1 xie2 jia1
scientist
teng2
pain (feel pain)
hai4 pa4
to be afraid
gan1 ga4
to be embarressed
(wei4) mi4 shu1
???secretary
(wei4) chu2 shi1
chef
(wei4) ming2 jiao4 shi1
teacher
(wei4) nan2 zhao1 dai4
waiter
shou4
thin
gao3 dao4
to feel (an emotion), to think that...
jiao1 ao4
arrogant
mi4 shu1
secretary
(jia1) yin2 hang2
bank
ju2
a place
jing3 cha2 ju2
police station (policeman place)
zuo4 fan4
cook food
zuo4 fan4
cook food