Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tou2 shi1 zi
lion
yang4
sheep
zhi1 wu1 gui2
turtle
zhi1 tian1 e2
swan/goose
shan1 yang2
goat
zhen1 de
real.true.genuine
tou2 zhu1
pig
zhi1 hu3
tiger
tou2 xiong2
bear
lou4 tou2
camel
(tiao2) tui3
leg
chang3 jing3 lu4
giraffe
pa2
climb/crawl
tiao2 long2
dragon