Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yi1ge4
a / an
yi3hou4
after
zai4 / you4
again
suo3you3
all
ji1hu1
almost
ye3
also
lao3shi
always
he2
and
yin1wei
because
yi3qian2
before
da4
big
dan4shi4
but
neng2 / ke3yi3
can
lai2dao4
come
zuo4 / zuole4
do / does
ren4he2yi
either
zhao3dao4
find
di4yi1
first
wei4
for
peng2you
friend
cong2
from
qu4
go
hao3
good
zai4jian4
goodbye
gao1xing4
happy
you3
have
ta1
he
ni3hao3
hello
zher4
here
zen3yang4
how
wo3
I
ru2guo3
if
xiao3
little
zai4
in
shi4
is / are
ren4shi / zhi1dao
know
zui4hou4
last
xi3huan
like
ai4
love
wo3
me
xu3duo1
many
zuo4
make
geng4
more
zhi4 / zui4duo1
most
duo1
much
wo3de
my
jue2bu4
never
xin1
new
bu4
no
bu4
not
xian4zai4
now
de
of
jing1chang2
often
zai4shang4
on
yi1
one
bu2guo4
only
huo4
or
qi2ta1
other
wo3men2de
our
zai4waibian4
out (side)
yi3shang4
over
ren2
people
di4fang
place
qing3
please
yi2yang4
same
kan4jian
see
ta1
she
suo3yi3
so
yi4xie1
some
you3shi2hou
sometimes
jing4zhi3
still
name4
such
gao4su
tell
xie4xie4
thank you
nage4
that
zhe4 / na4
the
tamen1de
their
tamen1
them
dang1shi2
then
nar4
there
tamen1
they
dong3xi
thing
ren4wei2
think
zhe4ge4
this
shi3jian1
time
dao4
to
zai4 xia4mian
under
zai4 shang4
up
wo3men2
us
yang4
use
hen3
very
wo3men2
we
shen2me
what
shen2meshshi2hou4
when
nali3 / na3yige1
where / which
shui2 wei4shen2me
who / why
gen1
with
shi4 / dui4
yes
ni3
you
ni3de
your